Fagfeltet Geoteknikk

Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Leire, silt, sand, berg og snø er viktige materialer i geoteknikken. Geoteknikk omfatter fagfelt som jord- og bergmekanikk, geofysikk, hydrogeologi og tilgrensende fagområder som geologi. Geoteknikk og ingeniørgeologi er en spesialisering innen bygningsingeniørfaget.

Fagfeltet omfatter vitenskapelige metoder og ingeniørmetoder til innsamling og tolkning av grunnens fysiske egenskaper for løsning på ingeniøroppgaver. Den praktiske anvendelsen, for eksempel fundamentering, har tvunget frem vitenskapelig behandling av faget. I dag brukes geoteknikk både om den teoretiske og praktiske anvendelsen.

NGI og Geoteknisk rådgivning

Geoteknikk benyttes til planlegging av f.eks. vei- og tunnelbygging og fundamentering av bygg og andre konstruksjoner på land og offshore. Fagfeltet innebærer også kompetanse innen numeriske beregninger og analyse av stabilitet av skråninger og fjellsider, og bæreevne, setning og deformasjon av byggverk.

Forskning og utvikling innen geoteknikkfaget omfatter forbedring og utvikling av utstyr og metoder for grunnundersøkelser. 

  • utstyr og metoder for undersøkelse og testing av opptatte sediment- og bergprøver i laboratoriet.
  • metoder for beregning og analyse av hvordan jord og berg oppfører seg og tåler belastning, i forbindelse med bygging av konstruksjoner (bygg, broer, dammer, etc.), offshoreinstallasjoner, tunneler og bergrom, veg, jernbane, etc.
  • metoder for å måle og instrumentere og dermed dokumentere om bygg og anlegg oppfører seg i henhold til design.

NGI og Geoteknisk forskning og utvikling

NGI driver forskning og utvikling innen alle områdene nevnt over. NGI mottar årlig bevilgning til slik forskning fra Norges forskningsråd. Geoteknisk kompetanse på NGI benyttes til å bistå næringsliv og myndigheter innen markedene

  • Offshore energi
  • Naturfare 
  • Bygg, anlegg og samferdsel 
  • Miljøteknologi 

Geoteknikk som vitenskapelig fag ble primært utviklet av østerrikeren Karl Terzaghi i første halvdel av forrige århundre. Han var professor ved Universitetet i Wien og deretter ved Harvard University i USA. Før sin død i 1963 testamenterte han alt sitt faglige og vitenskapelige materiale til NGI. Dette er samlet i Terzaghi-biblioteket på NGI, som ble åpnet i 1967.

Utdanning innen Geoteknikk

Utdanning innen geoteknikk er en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget (eng.: Civil engineering). I Norge er det primært NTNU, ved faggruppe for geoteknikk, som utdanner geoteknikere. Institutt for geofag ved Universitet i Oslo har også fordypningsfag innen geoteknikk.