Fagfeltet Geoteknikk

Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Leire, silt og sand er viktige materialer i geoteknikken. Geoteknikk omfatter fagfelt som jordmekanikk,  hydrogeologi og geologi og tilgrensende fagområder som bl.a geofysikk. Geoteknikk og ingeniørgeologi er en spesialisering innen bygningsingeniørfaget. Ingeniørgeologi omhandler på sin side bergmaterialers styrke- og deformasjonsegenskaper. I internasjonal terminologi omfatter begrepet “geotechnical engineering” ofte både jord- og bergmekanikk.

Geoteknisk rådgivning

Geoteknikk benyttes til planlegging og prosjektering i forbindelse med for eksempel veibygging og fundamentering av bygg og andre konstruksjoner på land og til havs. Fagfeltet innebærer også kompetanse innen beregninger og analyse av skråningsstabilitet, bæreevne og deformasjon av konstruksjoner og byggverk.

Geoteknikk som vitenskapelig fag ble primært utviklet av østerrikeren Karl Terzaghi i første halvdel av forrige århundre. Han var professor ved Universitetet i Wien og deretter ved Harvard University i USA. Før sin død i 1963 testamenterte han alt sitt faglige og vitenskapelige materiale til NGI. Dette er samlet i Terzaghi-biblioteket på NGI, som ble åpnet i 1967.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling innen geoteknikkfaget omfatter forbedring og utvikling av utstyr og metoder for grunnundersøkelser, materialforståelse, beregning og prosjektering:

  • utstyr og metoder for grunnundersøkelser i felt og testing av sedimentprøver i laboratoriet
  • metoder for beregning og analyse av hvordan grunnen oppfører seg og tåler belastning, i forbindelse med bygging av konstruksjoner (bygg, broer, dammer, osv.), installasjoner til havs, veg, jernbane, etc.
  • metoder for å måle og instrumentere og overvåke hvordan både selve grunnen og konstruksjoner oppfører seg i anleggsfasen og over tid, og dermed verifisere om dette er i henhold til design

NGI driver forskning og utvikling innen alle sine markeds- og fagområder. Årlig mottar NGI bevilgning til slik forskning fra Norges forskningsråd. I tillegg er NGI aktiv bidragsyter innen EUs forskningsprogrammer, samarbeider nært med industri og næringsliv innen forskning og utvikling.

Utdanning innen geoteknikk

Utdanning innen geoteknikk er en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget (eng.: Civil Engineering). Konstruksjonsteknikk er et nært beslektet og komplementært fagfelt til geoteknikk innen bygningsingeniørfaget. I Norge er det primært NTNU, ved Faggruppe for geoteknikk, som i dag utdanner geoteknikere. Kurs innen geoteknikk og geotekniske emner tilbys også ved flere universiteter og høyskoler. NGI samarbeider nært med Oslo MET i Oslo, som tilbyr masterutdanning innen geoteknikk fra høsten 2023.