Hva er et varsel om kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er brudd på gjeldende lover, NGIs Etiske Retningslinjer og andre interne regler eller allment aksepterte etiske normer. Dette er for eksempel fare for liv og helse, brudd på NGIs sikker-hetsregler, fare for klima og miljø, korrupsjon og økonomiske kriminalitet, uforsvarlig arbeidsmiljø, inkludert trakassering og mobbing, brudd på forskningsetiske normer og brudd på regler for behandling av personopplysninger. Faglig uenighet og forhold som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold vil i utgangspunktet ikke regnes som varsel.

“Alle ansatte, innleide, studenter og forskere tilknyttet NGI oppfordres til å rapportere om kritikkverdige forhold slik at disse kan følges opp og opphøre.”
 

Hvem kan en varsle til?

Alle kritikkverdige forhold bør først tas opp med nærmeste leder, men dersom dette ikke er mulig, kan alternative varslingskanaler benyttes. Disse er:

 • ledere på høyere nivå
 • funksjoner i organisasjonen som er ansvarlige for å følge opp varsel eller NGIs Etiske Råd
 • ansattrepresentanter

Alle ansatte har også rett til å varsle eksternt, i tråd med nasjonal lovgivning. Om en observerer kritik­kverdige forhold internt hos en kunde skal dette meldes til prosjektleder og avdelingsleder.

Hvordan varsle?

Arbeidstakeren bør spørre seg selv:

 • Har jeg grunnlag for kritikken?
 • Hvordan bør jeg gå frem?
 • Hvem bør jeg si fra til?

Varsleren må gjengi faktaopplysninger. Varselet bør være så detaljert, utfyllende og forklarende som mulig. Varsling kan skje ved personlig oppmøte, via telefon, e-post eller skriftlig.

Så sant det ikke strider med gjeldende nasjonal lovgiving, kan arbeidstaker varsle anonymt.

Oppfølging av varsel, varsleren og den/de det varsles om

Alle NGIs juridiske enheter skal utarbeide prosedyrer for oppfølging av varsel i tråd med nasjonal lovgiving. Overordnede prinsipper for oppfølging av varsel i NGI er:

 • Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes.
 • Alle varslere skal få en bekreftelse om at varselet er mottatt innen en uke.
 • Den som varsler skal ivaretas på en god måte og all form for gjengjeldelse er forbudt.
 • Den/de som det varsles om har krav på retts-sikkerhet.
 • Konfidensialitet, habilitet og imøtegåelse er grunn­leggende prinsipper for oppfølging av varsel.
 • All saksbehandling skal være dokumentert.
 • Alle verifiserte kritikkverdige forhold skal endres eller avsluttes, innen rimelig tid.
 • NGIs Etiske Råd overvåker systemet for oppfølgning av varsel på tvers av alle juridiske enheter.