NGI verdier ikoner NO 01

Retningslinjene bygger på NGIs verdier: tillit, samspill, handlekraft og integritet. De utgjør sammen med NGIs øvrige styrende dokumenter, styringssystemet og relevante lover og regler, grunnlaget for det vi mener er ansvarlig adferd.

Retningslinjene skal følges av alle ansatte i Stiftelsen NGI og ved NGIs internasjonale kontorer, alle innleide konsulenter som representerer NGI, studenter og forskere tilknyttet NGI. Ansatte, innleide, tilknyttede studenter eller forskere må alltid følge reglene og alltid søke å utvise godt skjønn og forsiktighet. Alle ansatte og innleide skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler, handle med forsiktighet, utvise godt skjønn og avstå fra handlinger som kan påvirke NGIs troverdighet negativt.

Følgende grunnleggende etiske spørsmål kan være til hjelp når du skal vurdere eller bedømme en handling eller et bestemt spørsmål eller situasjon:

  • Er det en potensiell trussel eller risiko for liv, helse, miljø eller sikkerhet?
  • Er det lovlig?
  • Er det rimelig?
  • Er det riktig?
  • Kan det rettferdiggjøres?
  • Kan det bli offentliggjort?
  • Er det i tråd med NGIs verdier og etiske retningslinjer?

Ved usikkerhet eller uklarheter om etiske spørsmål, oppfordres ansatte og innleide til å kontakte sin nærm­este leder. Lederen skal støtte sine ansatte og innleide i håndteringen av etiske dilemmaer.

Alle ansatte og innleide er ansvarlige for å sikre at de kjenner og utfører sine oppgaver i tråd med NGIs Etiske Retningslinjer, verdier, styrende dokumenter og gjeldene lover og regler. Ledere er ansvarlige for å tilrettelegge for at de ansatte og innleide har tilstrek­kelig kompetanse og for å følge opp etterlevelse av de etiske retningslinjene.

Brudd på NGIs Etiske Retningslinjer tolereres ikke og kan få konsekvenser for NGI og den ansatte og inn­leide. Dette kan innebære disiplinære følger, inkludert oppsigelse eller politianmeldelse. Som ansatt, innleid, tilknyttet student eller forsker har du alltid rett til å varsle om kritikkverdige forhold eller stille spørsmål om etiske dilemmaer til din leder. (Se kapittel 4 for mer informasjon om varsling om kritikkverdige forhold).