NGI følger også relevante internasjonale konvensjoner og retningslinjer utarbeidet av internasjonale organisasjoner slik som de Forente Nasjoner (FN) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Skulle det oppstå situasjoner der det er uoverensstemmelse mellom gjeldende lover og regler og NGIs Etiske Retningslinjer, vil vi følge den høyeste etiske standarden som er satt.

Integritet og kvalitet

Alle aktiviteter, innen både forskning og rådgivning, skal gjennomføres på en åpen, ærlig og etterrettelig måte.

NGI følger generelle Forskningsetiske retningslinjer og spesifikke Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi.

Vi skaper resultater gjennom engasjement, kompetanse, forskning og innovasjon. I samspill med relevante interessenter ønsker NGI å bidra til en bærekraftig, kunnskapsbasert utvikling for nærings-livet og samfunnet.

NGI opptrer etterrettelig med tanke på hvilke tekniske ressurser og kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre prosjekter på en best mulig måte. I tråd med vårt samfunnsoppdrag påtar vi oss oppdrag som fremmer forskning, utvikling og innovasjon, samt teknologisk utvikling.

Tekniske produkter og løsninger med høy kvalitet, et godt arbeidsmiljø og miljøbevisste valg skal kjennetegne alle sider av NGIs virksomhet, både internt og eksternt. Vi fokuserer alltid på kontinuerlig forbedring og innovasjon. Vurdering og håndtering av risiko, og intern kontroll, er integrert i alt vi gjør.

Vi er forpliktet til åpenhet, etterprøvbarhet og nøyaktighet i alt vi foretar oss, og vi overholder vår taushetsplikt. Alle regnskapsopplysninger må være korrekte, registrerte og bokført i tråd med gjeldende lover og regler. Vi tilstreber i alle sammenhenger å gi informasjon til, og kommunisere med våre interessenter på en åpen, korrekt og tilpasset måte. Innenfor de rammene våre forpliktelser til konfidensialitet tillater, vil NGI bidra med informasjon til eventuelle eksterne faktaundersøkelser.

“Alle aktiviteter, innen både forskning og rådgivning, skal gjennomføres på en åpen, ærlig og etterrettelig måte.”

 
Usikkerhet og føre-var-prinsippet

Mange av NGIs tekniske resultater karakteriseres av statistisk usikkerhet og er basert på ufullstendig informasjon. NGI skal sikre at disse usikkerhetene ikke overses og vi skal klargjøre funnenes relative sikkerhets- og gyldighetsmarginer. Vi skal sikre at usikkerheten ved resultatene kommuniseres på en tilpasset og forståelig måte til våre kunder og beslutningstakere.

Der det er usikkerhet som kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for helse, samfunn eller miljø, skal NGI følge føre var-prinsippet: «Når menneskelige aktiviteter kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig rimelig, men usikker, skal man foreta handlinger for å unngå eller minske slik skade.»

Bærekraft

Vi skal fremme og synliggjøre bærekraftige alternativer i prosjekter for våre kunder og samarbeidspartnere. Bærekraft inkluderer økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige aspekter. NGI har som mål å ha en bærekraftig virksomhet og utvikle våre aktiviteter på en måte som gir merverdi til våre interessenter og de landene og samfunnene vi operer i.

I tråd med NGIs mål om bærekraft og kvalitet, vil vi etterstrebe å bidra med bærekraftig utvikling i alle våre aktiviteter. Det legges spesielt vekt på å finne bærekraftige løsninger i sårbare områder i land under utvikling.

Forretningsintegritet

NGI skal alltid gi uavhengige og upartiske råd. Interessekonflikter eller uklare roller kan påvirke oppfatningen av NGIs integritet og uavhengighet, og potensielt diskvalifisere NGI fra å delta i prosjekter, samt påvirke vårt omdømme negativt. Rollekonflikter kan oppstå om NGI tilbyr tjenester til flere parter i det samme prosjektet eller om NGI tilbyr tjenester i ulike faser av et prosjekt, som f.eks. prosjektdesign, prosjektledelse, prosjektovervåking eller uavhengig (tredjeparts) prosjektverifikasjoner. Om det er risiko for at NGIs rolle kan bli utfordret, må alle medarbeidere vise aktsomhet og sikre at alle relevante parter kjenner vår rolle, både internt og eksternt.

Vi skal, så langt som mulig, sikre at våre samarbeidspartnere har tilsvarende etiske standarder som NGI. Vi gjennomfører risikobaserte vurderinger av våre forretningspartneres omdømme, bakgrunn og deres evne til å etterleve våre standarder. Vårt arbeid med bærekraft og forretningsetikk inkluderer også våre underleverandører og innkjøpsprosesser. Våre krav og forventinger til bærekraft og forretningsetikk skal kommuniseres til samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører.

Innleide konsulenter (f.eks. konsulenter, agenter, advokater, kampanjeledere) som representerer NGI overfor eksterne parter, skal følge gjeldende lover og regler og NGIs Etiske Retningslinjer. De skal alltid være åpne ovenfor alle tredjeparter om at de representerer NGI. NGI skal sikre at innleide konsulenter som representer NGI er kjent med NGIs Etiske Retningslinjer. NGI forbeholder seg retten til å føre tilsyn med innleide konsulenter så lenge de jobber på oppdrag av NGI.

Rettferdig konkurranse og anti-korrupsjon

Vi etterlever høye forretningsmessige etiske standarder og konkurrerer innenfor konkurransereglene fastsatt i de markedene som vi opererer i. Dette gjelder både overfor konkurrenter, leverandører og kunder.

Vårt mål er å oppnå konkurransefortrinn ved å levere faglig ekspertise med høy kvalitet til en akseptabel pris. Ingen skal på vegne av NGI inngå kontrakter eller andre avtaler som bryter med gjeldende nasjonale eller internasjonale konkurranselover og -regler, eller NGIs Etiske Retningslinjer.

NGI aksepterer ikke og motarbeider alle former for korrupsjon. Vi skal ikke tilby, gi, godta, be om eller motta, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller personlig vinning, verken for oss selv eller andre. Vi tar ikke del i noen form for hvitvasking av penger, og påser at finansielle transaksjoner der NGI er en av partene ikke blir brukt til å hvitvaske penger.

Donasjoner, sponsing og politisk virksomhet

NGI kan gi veldedige gaver og inngå sponsoravtaler av moderat verdi for å støtte organisasjoner og aktiviteter som har positiv effekt på NGIs omdømme. Det skal kun gis støtte til organisasjoner og aktiviteter der NGI kan ha en positiv påvirkning gjennom å gi finan­siell eller materiell støtte, eller gjennom å bidra med ressurser og kompetanse. Som hovedregel skal det ikke gis sponsing eller gaver til enkeltpersoner.

Alle donasjoner og gaver skal godkjennes i samsvar med NGIs delegering av fullmakter. Det skal være åpenhet om all støtte NGI gir. All støtte som er gitt skal følges opp og rapporteres til ledergruppen.

NGI skal ikke gi økonomiske eller andre bidrag til politiske partier, politiske representanter eller kandi­dater. Dette forhindrer ikke NGI i å støtte politiske synspunkter som fremmer NGIs interesser. NGI vil ikke involvere seg i ansattes og innleides politiske oppfatninger, uttalelser eller aktiviteter, så sant disse ikke refererer til, eller settes i sammenheng med deres tilknytning til NGI.

Informasjonssikkerhet

Vi behandler og bruker informasjon, IT-systemer og internett på en ansvarlig og profesjonell måte. Alle ansatte, innleide, studenter og forskere tilknyttet NGI signerer en erklæring om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både eksternt og internt i relasjon til kolleger og andre som ikke trenger tilgang til informasjon.

Informasjon som er lagret i NGIs IT-systemer anses å være NGIs eiendom, om ikke annet er avtalt. NGI forbeholder seg derfor retten til å ha tilgang til all slik informasjon, der dette ikke er begrenset ved gjeldende lovverk eller avtaler med respektive personer eller institusjoner.

Vi skal ivareta nødvendig konfidensialitet og forvalte våre egne og våre kunders materielle og immaterielle verdier på en profesjonell måte. NGI respekterer andre parters patent- og immaterielle rettigheter. NGI kan om nødvending benytte tredjeparts intellektuelle rettigheter på en lovlig måte.

NGI overholder gjeldende regler for håndtering av in­formasjon og personopplysninger. NGI følger Nasjonal sikkerhetsmyndighets anbefalinger til IT sikkerhet.