Åpenhet, respekt, likeverd og mangfold

NGI jobber aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt, likeverd og mangfold.

Vi aksepterer ingen former for trakassering, mobbing, trusler eller diskriminering av ansatte, samarbeidspartnere eller andre som direkte eller indirekte er involvert i NGIs virksomhet. Vi tilrettelegger for kontinuerlig kompetanseutvikling og muligheter for faglig og personlig utvikling, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, politisk oppfatning, seksuell orientering eller religion. Rekrutterings- og forfremmelser skal være basert på likevilkår og rettferdig konkurranse.

NGI ønsker å ha et internasjonalt og mangfoldig arbeids-miljø preget av profesjonalitet. Dette betyr at det er viktig å vise respekt for hverandres ulikheter og at ansatte forventes og være bevisst på hvordan egen oppførsel kan oppfattes og påvirke andre.

NGI aksepter ingen form for seksuell trakassering. Ansatte på oppdrag eller tjenestereiser for NGI skal ikke kjøpe seksuelle tjenester. Kjøp av seksuelle tjenester er ulovlige i henhold til norsk lov og kan bidra til menneskehandel. Menneskehandel er ulovlig og strider mot menneskerettighetene.

“Ansatte skal bidra til godt samarbeid og teaminnsats, og ha profesjonell og tett kontakt med kunder og samarbeidspartnere.”

 
Helse, miljø og sikkerhet

NGI arbeider aktivt for et skadefritt og sunt arbeidsmiljø med en åpen og proaktiv HMS-kultur. Vi jobber aktivt for å forebygge skader og jobber systematisk med å håndtere HMS-risikoer. Ingen aktivitet er så viktig at liv og helse skal settes i fare.

NGI jobber forebyggende for å forhindre uønskede hendelser. Ansatte skal i henhold til interne prosedyrer rapportere om alle hendelser som kan true helse, miljø eller sikkerhet. NGI ønsker å tilrettelegge for en god balanse mellom arbeids- og privatliv for våre ansatte gjennom å tilpasse den enkeltes arbeidsbelastning.

Det er ikke lov å være påvirket av rusmidler, som alkohol og narkotika, når en utfører arbeid for NGI. Ansatte skal ikke konsumere, eller oppfordre andre til å konsumere, alkohol og/eller ulovlige rusmidler, på en måte som eksponerer dem selv eller andre for helse- eller sikkerhetsrisikoer, eller som vil kunne ha en negativ påvirkning for dem selv, NGI eller samarbeidspartneres omdømme.

Profesjonell adferd i samsvar med NGIs Verdier

Ansatte forventes å handle i samsvar med NGIs Verdier: tillit, samspill, handlekraft og integritet, i samarbeid og samhandling med kolleger, kunder og andre interessenter. NGIs verdier angir rammeverket for hvordan ansatte forventes å handle på vegne av NGI.

Tillit

Ansatte skal ha tillit til og vise respekt for andre. Alle kollegaer, samarbeidspartnere, kunder, konkurrenter og andre tredjeparter skal møtes med en positiv innstilling i tråd med NGIs verdier.

Som ansatt forventes du å:
• ha tillit til andre som gjennomgår ditt arbeid og gir deg tilbakemeldinger
• ta vare på og bruke NGIs eiendeler på en forsvarlig måte (NGIs eiendeler skal ikke brukes til personlig formål)
• alltid følge NGIs IT- og informasjonssikkerhetsregler.

Samspill

Ansatte skal bidra til godt samarbeid og teaminnsats, og ha profesjonell og tett kontakt med kunder og samarbeidspartnere.

Som ansatt forventes du å:
• proaktivt dele relevant informasjon og kunnskap med dine kollegaer
• proaktivt gi faglige råd og veiledning til dine kollegaer
• involvere dine kollegaer i relevante prosesser og prosjekter
• samarbeide for å sikre at informasjon deles og bidra i gjensidig kvalitetssikring.

Handlekraft

Ansatte skal ta initiativ, være løsningsorienterte og få ting gjort. Ansatte bør være modige og se etter nye muligheter. Alle ansatte skal bidra til at NGI alltid leverer god kvalitet i henhold til forventningene.

Som ansatt forventes du å:
• proaktivt bidra til organisatorisk læring og kontinuerlig forbedring til fordel for NGI og våre samarbeidspartnere og kunder
• gi konstruktive tilbakemeldinger til dine kolleger og identifisere læringsmuligheter for NGI
• bidra til et arbeidsmiljø der det er rom for å prøve, feile og lære, også når resultatene av arbeidet er uforutsigbare
• følge opp tilbakemeldinger

Integritet

Ansatte skal alltid stå for sine faglige standpunkter, opptre redelig og følge NGIs Etiske Retningslinjer. Ved å stå for våre faglige vurderinger utøver NGI sin integritet.

Du skal ikke sette deg selv eller NGI i en situasjon der det kan stilles spørsmål om habilitet eller uavhengighet, verken for interne eller eksterne forhold. Enhver medvirkning til korrupsjon eller bestikkelse er uforenlig med NGIs etiske verdier. Du skal ikke tilby eller motta gaver eller gjestfrihet som ikke er av moderat verdi. Kun mindre gaver eller bevertning av moderat verdi er tillatt.

Interessekonflikter kan oppstå når ansatte får ny jobb hos andre enn NGI, eller har finansielle interesser eller nære relasjoner med ansatte hos kunder eller myndigheter. Ansatte skal ikke delta i innkjøp, ansettelsesprosesser eller andre transaksjoner der integriteten eller uavhengigheten til NGI eller den ansatte kan bli utfordret på grunn av eierinteresser eller nære relasjoner med andre involverte parter. Du skal underrette din nærmeste overordnede straks du blir oppmerksom på at en habilitetskonflikt kan oppstå.