Det er tre planalternativer i forbindelse med plansaken for omregulering av tomta:

  • Planalternativ 1 er NGIs foreslåtte alternativ, med riving av eksisterende bygg og oppføring av et nybygg. Da vil rundt en firedel av bygget ha 10 etasjer og ha en maksimal høyde på 42 meter.
      
  • Planalternativ 2 er forslaget til Plan- og bygningsetaten, med riving av eksisterende bygg og maksimal høyde på 28 meter.
      
  • Planalternativ 3er et forslag utarbeidet av Plan- og bygningsetaten på vegne av Byantikvaren. Forslaget er delvis vern av eksisterende bygg og et nybygg på parkeringstomten på maksimalt 28 meter i høyden.

Gode tilbakemeldinger

Mange av høringsinnspillene har vært støttende og gir positive tilbakemeldinger på NGIs planalternativ. De har kommet fra nabobedriftene og andre deler av det kunnskapsbaserte næringslivet.

– Planalternativet til NGI treffer godt i forhold til stedsanalysen som kommunen har laget tidligere. Denne analysen markerer områder som kan tåle arealfortetting. Dette er typisk bydelssenter med behov for utvikling, og som ligger nært opptil kollektivknutepunkt, og det gjør jo vår tomt, sier prosjektdirektør i NGI Siri Steinbakk.

Nye illustrasjoner av bygget

I arbeidet med annengangsbehandlingen av søknaden, har vi fått laget nye illustrasjoner av bygget vårt. De viser hvordan bygget vil se ut fra ulike vinkler.  Du ser alle illustrasjonene i denne saken.

Campus Ullevaal samlebilde2 700

Planlagt Campus Ullevål, øverst til venstre: sett fra Ring 3/Ullevål Stadion mot øst, øverst til høyre: fra Ring 3 og Ullevål Stadion mot vest og nederst: fra Rundkjøringen i Sognsveien mot nord. I hovedbildet øverst er vist det planlagte torget foran inngangspartiet til Campus Ullevål sett fra sykkelveien inntil den nye broen.

Ubegrunnede bekymringer om skygge fra et høyt bygg

Det har i høringsrunden kommet noen innspill med bekymringer for at NGI ønsker å bygge over 28 meter i høyden. De som tar opp dette er for det meste bekymret for sol- og skyggepåvirkningen til områdene rundt bygget. Arkitekten har laget sol- og skyggediagrammer som viser liten påvirkning utover trafikkarealet i området. Så bekymringen for mørke fotballkamper på Ullevaal stadion er ikke reell.

–  Nybygget er optimalisert, men har beholdt høyder og uttrykk fra arkitektkonkurransen, som ble gjennomført for 4-5 år siden. Formen passer inn i omgivelsene, og NGI ønsker å legge den høyeste delen av bygget ut mot Ringveien, slik det er planlagt helt siden starten. Den høye fasaden mot Ring 3 vil gi positiv støydemping mot torget som er planlagt foran bygget, sier Steinbakk.

Uklar verneverdi av eksisterende bygg

Når det gjelder bevaringsverdien av eksisterende bygg, er det ulike meninger om hvor høy den er. Noen av dem som har kommet med innspill i høringen, mener at dagens NGI-bygg bør bevares fordi det er unikt. Andre mener det vil påvirke miljøet negativt å rive og bygge nytt.

Byantikvaren ønsker å verne bygget, og Plan- og bygningsetaten har foreslått nybygg og riving.

Klimagassregnskapet for de tre alternativene viser at alternativ 1, med å rive og bygge nytt, er det beste for miljøet totalt sett:

–  Vårt bærekraftige nybygg gir best miljøgevinst over tid, sier Steinbakk.

I løsningsforslaget fra NGI er det lagt vekt på å skape et bygg som er mer fleksibelt og som gir NGI lokaler som er framtidsrettet med tanke på blant annet moderne kontorarbeidsplasser, tilstrekkelig med areal og infrastruktur for lab, lager og trafikk.

–  Riving av eksisterende bygg gir også mer rom for det planlagte bytorget. Hvis vi må beholde det gamle bygget, blir det vanskelig å gjennomføre en slik felles torgløsning. Blant annet fordi eksisterende bygg har høy første etasje som gjør det krevende å møte behovet for universell utforming. Planalternativ 3 ikke tar hensyn til driften til NGI når det gjelder for eksempel nyttekjøretøy og behov for lagring av tungt utstyr, avslutter Steinbakk.