NGIs to debattmøter avvikles både fysisk, i Eureka kompetansesenter, Amfiet, og strømmes. 

Kl. 10-11: Hvordan kan vi bo og bygge trygt på kvikkleire? 

Klikk her for å følge debatten om kvikkleire digitalt.

Norge er ett av få land i verden som har områder med mye kvikkleire. Vanskelige grunnforhold kan skape utfordringer – både økonomisk og teknisk. Og ikke minst: Hvordan er det å bo og ferdes i områder med kvikkleire?

Temaer som du vil få høre mer om er:

Hvem har ansvar for å kartlegge og vurdere risiko for kvikkleireskred?

  • Hvordan gjør man grunnundersøkelser og hvor sikre er de?
  • Hvis det blir avdekket kvikkleire, hvilke sikringstiltak kan bli gjort?
  • Klimaet endrer seg. Øker klimaendringer risikoen for kvikkleireskred?

Møt opp i Arendal eller følg opp på stream og hør debatten med:

Lars Andresen, adm.dir. NGI - Norges Geotekniske Institutt

Jean-Sébastien L'Heureux, avdelingsleder Geoteknikk og Naturfare NGI - Norges Geotekniske Institutt

Brigt Olav Samdal - direktør for skred- og vassdragsavdelingen, NVE-Norges vassdrags- og energidirektorat

Odd-Arne Fauskerud, fagdirektør Geofag, Multiconsult

Ingrid Dahl Hovland, adm.dir. Statens vegvesen

Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune

Møteleder: Øydis Castberg, kommunikasjonssjef ved NGI.

 

Kl. 13.14: Hvorfor trenger vi et kunnskapsløft for Norges nest største næring – bygge- og anleggsbransjen?

Klikk her for å følge debatten om et kunnskapsløfte for bygge- og anleggbransjen digitalt.

Bygge- og anleggsbransjen er Norges nest største næring. I 2019 investerte offentlige byggherrer for ca. 250 milliarder kroner. I 2021 vil samferdselsutbygginger alene stå for ca. 80 milliarder kroner.

Flere deler av bygge- og anleggsnæringen må sies å være forskningssvake. Samtidig står næringen og de offentlige byggherrene overfor betydelige utfordringer, som krevende grunnforhold, klimaendringer og krav om å redusere utslippene av klimagasser.

Deltakere:

  • Lars Andresen, adm.dir i NGI – Norges Geotekniske Institutt
  • Mari Sundli Tveit, adm.dir i Norges forskningsråd
  • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir i Statens vegvesen
  • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
  • Ruth Grung, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet
  • Hans Fredrik Grøvan, stortingspolitiker for KrF

Møteleder: Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver ved NGI.

Mellom de to arrangementene, fra kl. 11-13, serverer vi lunsj.

Opptak av begge arrangementene vil bli gjort tilgjengelig i etterkant.

 


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.