NOUen som Gjerdrumutvalget har lagt fram i dag er en grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, regelverket, forvaltningen og de gjeldende kravene i plan- og byggesaksprosesser i kvikkleireområder. NGI er en sentral aktør innenfor fagområdet, og er et forskningsinstitutt som bidrar med spesialisert geoteknisk kompetanse inn i mange byggeprosjekter på kvikkleire, i tillegg til viktig forskning innen feltet.

– Gjerdrumutvalgets utredning danner grunnlag for hvordan vi i de geotekniske fagmiljøene, kommuner, utbyggere og forvaltningsorganer sammen kan jobbe videre for å forebygge kvikkleireskred. Da vil enda tettere samarbeid og kunnskapsutveksling være viktig, sier Andresen.

I dag er det stort behov for geoteknisk kompetanse. NGIs direktør trekker derfor fram at det er bra at Gjerdrumutvalget løfter fram at det må bli opprettet flere studieplasser på mastergradsnivå for geoteknikere.

– Skal vi lykkes med å møte de utfordringene som kvikkleire er i Norge, ikke minst med tanke på klimautfordringer og erosjon, er vi helt avhengig av flere dyktige fagfolk, sier Andresen.

NGI-direktøren er opptatt av at NOUen fra Gjerdrumutvalget skal brukes av fagmiljøene og utdanningsmiljøene som et grunnlag for videre arbeid med kvikkleireproblematikken, og han trekker frem forskning og utvikling og tverrfaglig samarbeid som en nøkkel til å lykkes:

– Derfor har NGI invitert alle fagaktørene til et åpent fagseminar om kvikkleire 7. april. Målet er nettopp å belyse relevante problemstillinger som kan bidra til at vi kan bygge og bo trygt på kvikkleire, sier Andresen, som håper at fagseminaret skal bidra til ytterligere å forsterke samarbeidet mellom de ulike aktørene.

– På kvikkleireseminaret til NGI vil NOUen fra Gjerdrumutvalget være et viktig utgangspunkt for de faglige diskusjonene, sier han.

Fagseminaret vil streames live her fra NGIs facebookside 7. april klokka 10:00 – 15:00. 


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.