Europa må i dag importere fra blant annet Asia mange av mineralressursene som brukes for å produsere alt fra mobiltelefoner, fornybar energi og moderne forsvarsutstyr. I de kommende tiårene er det forventet at behovet for mineraler vil øke kraftig. I Europa står små og mellomstore gruver for over halvparten av verdiskapningen.

– Disse gruvene spiller en avgjørende rolle for at Europa skal bli mer uavhengig av import og mer konkurransedyktig med tanke på bærekraft – både økonomisk, for miljøet, men også sosial bærekraft gjennom ansvarlig gruvedrift, sier senioringeniør ved NGI - Norges Geotekniske Institutt, Sean Salazar, som skal lede det 3,5-årige prosjektet.

Sean Salazar and Mahdi Shabanimashcool 2000x1100

NGIs Sean Salazar (t.v.)vil lede DINAMINE og Mahdi Shabanimashcool er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet. Foto: NGI.

Innovasjonsprosjektet DINAMINE, som står for "Digital and Innovative MINE of the future", skal utvikle et innovativt og helhetlig ledelsessystem for gruvedrift. Målet er å endre og modernisere gruveindustrien. Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

– Nøkkelordet for å gå til dette paradigmeskiftet er digitalisering. Med DINAMINE ønsker vi å vise hvordan vi ved hjelp av innovative løsninger kan skape en mer bærekraftig industri, sier senioringeniør ved NGI, Mahdi Shabanimashcool, som er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.

11 europeiske partnere

NGI skal de neste 3,5 årene lede EU-prosjektet på over 126 millioner kroner med et høynivå, industridrevet, tverrfaglig, konsortium med partnere fra Norge, Portugal, Spania, Italia, Slovenia og Nederland. Nye teknologier som konsortiet skal utvikle og teste inkluderer:

  • Et smart databasesystem for sanntidsintegrering av ulike typer informasjon, som geologiske og geofysiske data, mineralressurser, geomekanikk, proesseringsdata for mineraler, avfallsprodukter og miljødata. Sammen med økonomiske og praktiske hensyn vil datasystemet bli brukt for å sikre god og helhetlig planlegging, overvåkning og administrativ ledelse.
  • En maskinlæringsbasert teknologi for å utvikle og forbedre bergteknikkrelaterte aktiviteter, slik som klassifisering av bergarter, sprengning og stabilisering ved at teknologien blir inkorporert i halvautomatisk boreutstyr.
  • Geomekanisk overvåkning i sanntid av undergrunnsanlegg og dagbrudd.

Det meste av denne teknologien vil NGI være ansvarlig for å utvikle. I tillegg har NGI koordinatoransvar. Utviklingsarbeidet vil bli ledet av Salazar, mens Shabanimashcool skal være teknisk leder og vil involvere forskere fra flere tekniske disipliner i NGI. ,

Teknologien som skal utvikles vil bli testet ut på i to demonstrasjonssteder i Norge og Portugal, i regi av henholdsvis norske Skaland Graphite og portugisiske Felmica Minerais Industriais. Teststedene er valgt ut med tanke på å kunne være representative for europeiske regioner, råmaterialer og verdikjeder.
 

Project partners DINAMINE

 

PROSJEKTPARTNERNE I DINAMINE

Norges Geotekniske Institutt (Norge)

Skaland Graphite AS (Norge)

Felmica Minerais Industriais SA (Portugal)

WorldsSensing SL (Spania)

SINTEF Nord AS (Norge)

SINTEF AS (Norge)

SINTEF Helgeland AS (Norge)

National Institute of Chemistry (Slovenia)

AMV AS (Norge)

Ciaotech Srl (Italia)

SPECTRAL Industries BV (Nederland)


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.