Det NGI-ledede prosjektet NGTS (Nasjonale Geoforsøksfelt) omfatter testfelt i Østfold og i Trøndelag, men også to helt spesielle felt på Svalbard. Disse skal gi mer kunnskap og bedre forutsetninger for å gjøre nøyaktige målinger av jord med permafrost. Norge har områder med permafrost i høyfjellet, øst i Finnmark og på Svalbard, og i f.eks. Russland er det store områder med permafrost. 

"Prosjektet er i innledende fase hvor man tilrettelegger for målinger og forskning. Fremtidig forskning kan være knyttet til veibygging, erosjonsbeskyttelse langs elver, fundamenteringsløsninger og skråningsstabilitet. Et viktig arbeid de neste månedene er å videreutvikle bruken av trykksondering med poretrykkmåling (CPTu) i permafrost", forklarer Jean-Sebastien L'Heureux, prosjektleder for NGTS-prosjektet på NGI.

Åpnes for industri, forvaltning og forskning

Med midler fra Norges forskningsråds Infrastruktur-program, etablerer FoU-programmet NGTS fem nasjonale forsøksfelt. Forskningskonsortiet ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvesen (SVV). Forsøksfeltene vil brukes som feltlaboratorier for uttesting og verifisering av nye, innovative metoder for grunnundersøkelser og forsøksprosedyrer.

"Prosjektet er unikt og gir store muligheter. Det innledende arbeidet har vist oss at etablerte metoder for jordtesting med trykksonder fungerer bedre enn forventet. Med Svalbardfeltene flytter vi grensene for anvendelse av geoteknikk", mener postdoktor Graham Lewis Gilbert i “The University Centre in Svalbard” (UNIS) som er prosjektpartner.

I 2019 vil områdene åpnes for industri, offentlige myndigheter, forskningsorganisasjoner og universiteter som ønsker å gjennomføre langsiktig testing i permafrost-miljøer. Kunnskap som genereres av NGTS-prosjektet vil til slutt være tilgjengelig i en online database.

Lommer uten frost

I det innledende arbeidet på Svalbard er det allerede gjort interessante funn. Den generelle oppfatningen er at permafrosten består av frossen jord.

"Felt- og laboratorietesting på Svalbard har imidlertid vist det er soner av ikke frossen jord inne i permafrosten. Dette usammenhengende lommer av saltlake og lokalisert på dybder mellom 12 og 18 meter. De er en del av permafrosten med temperatur ned til minus fem grader. Erfaringene så langt tyder på at CPTu kan benyttes for å kartlegge omfanget av lommene", sier Jean-Sebastien. 

Jordforholdene på Svaldbardfeltene er også sammenlignbare med de som finnes på steder nær havnivå i arktisk Russland, Grønland og Arktis Nord-Amerika. Med klimaendringer kan grunnen tine, økte nedbørsmengder kan gi flom og ras, samt at de aktive lagene i permafrosten blir dypere. Med Svalbardfeltene i NGTS prosjektet er det mulig å følge med klimaendringene og få en bedre forståelse av hva som skjer.

--

Om NGTS

  • FoU-programmet Norwegian Geo-Test Sites – NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt), med midler fra Norsk Forskningsråds Infrastruktur-program, etablerer fem nasjonale forsøksfelt.
  • Forskningskonsortiet ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvesen. Forsøksfeltene vil brukes som feltlaboratorier for uttesting og verifisering av nye, innovative metoder for grunnundersøkelser og forsøksprosedyrer.
  • De fem forsøksfeltene er valgt ut som representative for forskjellige jordartstyper omfatter: Bløt leire på Onsøy, kvikkleire i Tiller i Trondheim, silt i Halden, sand i Øysand nær Trondheim og permafrost på Svalbard.
  • Les mer om NGTS: https://www.ngi.no/Prosjekter/NGTS-Nasjonale-Geoforsoeksfelt