Ord som går igjen i budsjettet er "grønt skifte".

– NGI er veldig positiv til at regjeringen satser på et grønt skifte, noe som er i tråd med våre satsingsområder strategisk i NGI21, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Han mener den økte satsingen på forskning og utvikling, FoU, er viktig for å mobilisere næringslivet.

– En økning på fem prosent fra staten er den høyeste på mange år, men nok også nødvending nå. Med de økonomiske utsiktene vi står overfor, vil det være vanskelig å mobilisere økt innsats til forskning og utvikling, FoU, i deler av næringslivet neste år. Statlig støtte til FoU er derfor særlig viktig nå, sier Andresen.

Til tross for påplusningene utgjør det offentlige sine investeringer i forskning og forskningsdrevet innovasjon 1,10 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP). Forskningsrådet har anbefalt at regjeringen minst øker denne satsingen til 1,25 prosent av BNP.

EU-satsing

I budsjettet ga regjeringen også klarsignal om at Norge vil ta del i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Totalt skal Norge bruke 827 millioner kroner på å delta i rammeprogrammet. Disse midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 40,9 milliarder kroner.

– Det er veldig positivt, men også helt ventet, at Norge skulle bli med på "Horisont Europa"-programmet. NGI har mål om flere prosjekter fra EU og skal nå jobbe hardt for å forbedre oss og hente hjem flere EU prosjekter, sier Andresen.

– I tillegg til Horisont Europa melder Norge seg også på Digitalt Europa-programmet. Dette er en ny satsning som gir norske bedrifter og FoU-muligheter til fellesprosjekter innenfor IT og det digitale. NGI vil nå vurdere hvilke muligheter det ligger for oss i denne satsningen, fortsetter Andresen.

50 millioner kroner til teknisk-industrielle institutter

I budsjettet trekkes de teknisk-industrielle instituttene fram som "den viktigste norske samarbeidspartneren for bedriftene" og at "forskningsinstituttene som mottar støtte, tilbyr næringslivet og det offentlige god kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet".

Regjeringen foreslår å øke grunnfinansieringen til de teknisk-industrielle instituttene med 50 millioner kroner.

Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, Abelia, har påpekt at den lave grunnbevilgningen er konkurransevridende vis-a-vis europeiske institutter. Da budsjettet ble lagt fram, uttalte Abelia at økningen på 50 millioner kroner til de teknisk-industrielle instituttene er for lavt.

– Instituttene er næringslivets FOU-avdeling, og helt avgjørende for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

– NGIs grunnbevilgning øker og vil øke framover. Dette fordi vi har gode resultater og at omsetningen vår øker. Likevel er NGIs og generelt Norske FoU institutters grunnbevilgning for lav. Vi støtter Abelia og Forskningsrådets anbefalinger om å øke denne. Vi er komfortable med at grunnbevilgningen er resultatavhengig, sier Andresen.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.