Husene er spesialbygd for formålet og står i et steinbrudd i Våler. Elever på Bygg- og anleggsteknikk på Solør videregående skole boret, ladet og sprengte til husene viste sprekker.

– Hovedspørsmålet vi skal undersøke er hvor kraftige vibrasjoner en bygning tåler før det faktisk oppstår skader, forteller Karin Norén-Cosgriff, som er fagansvarlig for vibrasjoner og jordskjelv på NGI.

Fra 1950- og 60-tallet

Grenseverdiene som benyttes i dag baserer seg i stor grad på forskning fra 1950- og 60-tallet. Nyere erfaring viser at det nesten aldri oppstår sprengningsskader som kan knyttes til vibrasjoner, selv ved store overskridelser av grenseverdiene. De aller fleste skadene skyldes sprut eller forskyvning og løft av berget mellom sprengningssted og byggverk. Derfor ønsker aktørene i bransjen å teste ut skadegrensene under kontrollerbare forhold.

For fire år siden ble det utgitt en revidert utgave av "NS 8141 Vibrasjoner og støt", der det ble gjort store endringer. For å gjøre grenseverdiene uavhengig av fundamenteringsforhold og avstand ble det innført såkalt frekvensveid måling. I praksis viste det seg vanskelig å få dette til å fungere etter hensikten, og diskusjonen om grenseverdier ble aktualisert. Den delen av standarden som omhandler virkning av vibrasjoner fra sprengning på byggverk, ble etter ønske fra bransjen trukket tilbake i 2016.

Like verdier i Sverige og Norge?

– Vi mener fortsatt at det er en god ide med frekvensveid måling, sier Norén-Cosgriff. Hun er medlem av Standard Norges komite for vibrasjoner og bygningsskade, som reviderer standarden NS 8141, og som ledes av Multiconsult.

– Derfor jobber vi videre med saken, og vi har et tett samarbeid med Sverige, som også vurderer å gå over til frekvensveid måling. Vi har et mål om å innføre like grenseverdier i Sverige og Norge, og vi håper at sprengningsprosjektet i Solør kan bidra til dette.

Sprengningsforsøk

Anleggselevene forberedte et dekke av komprimert pukk over fast berggrunn i steinbruddet, med to små hus klare. Begge er konstruert med vanlig grunnmur for bolighus, med et belastet bjelkelag oppå. Det ene huset er i pusset Leca, det andre i plasstøpt betong.

Sprengningsforsøkene fant sted i løpet av november. Husene ble utsatt for sprengningsvibrasjoner med økende styrke, og skadeutviklingen ble nøye fulgt opp etter hver sprengning.

NGI og Multiconsult samarbeidet om å utføre omfattende fiberoptiske tøyningsmålinger og vibrasjonsmåling på begge husene. I tillegg ble det målt vibrasjoner på berget for å finne hvilken vibrasjonsreduserende effekt en pukkpute har, og hvordan vibrasjonene avtar med avstanden. Det er gjort en grundig kartlegging av strøk og fall av berggrunnen mellom husene og sprengingsområdet.

Leca husene inspiseres KNC 400

NGIs Karin Norén-Cosgriff inspiserer husene etter en sprengning (foto, dette og hovedbildet øverst: Standard Norge)

Ny standard i 2021

Det er mye data som skal behandles både fra disse sprengningsforsøkene og fra andre anlegg hvor det er blitt samlet inn mye måledata. Analysearbeidet vil pågå i 2019 og 2020 og vil i stor grad utføres innenfor forskningsprosjektet Begrens Skade II.

Planen er at en revidert vibrasjonsstandard skal være ferdig i 2021.

For elevene på anleggslinjen ga forsøkene verdifull praktisk erfaring. De fikk også tilleggskunnskap om vibrasjoner fra sprengning, som normalt ikke er en del av skolens undervisningsopplegg. Flere aktører i anleggsbransjen har bidratt økonomisk til prosjektet, slik at det blir mulig å gjennomføre de avanserte sprengningsforsøkene.

Les også oppslag i TU, 10 nov. 2018 - "Her sprenger de for å måle hvor mye som må til for å ødelegge et hus".

=====================

FAKTA

Begrens Skade II  / REMEDY
er et forskningsprosjektet med mål å redusere risiko for skader i byggeprosjekter som oppstår som følge av grunnarbeider. Det legges spesielt vekt på å redusere skaderisiko for naboer / omgivelser. Les mer om prosjektet her.

Norsk standard   -   NS 8141
fastsetter en metode for å bestemme veiledende grenseverdier for vibrasjoner i byggverk på grunn av grunnarbeider slik som sprengning, peling, spunting, graving, komprimering, anleggstrafikk, o.l., og hvordan vibrasjonene kan måles. Grenseverdiene gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament.
http://www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/vibrasjoner/

  

=====================