Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. Det skal bygge om lag 40 kilometer ny jernbanetrasé fra Sandvika til Hønefoss over Sundvollen, samt ny fire felts motorvei på E16 fra Høgkastet ved Kroksund til Hønefoss. Norconsult AS, Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS (AAJ) er i fellesskap tildelt rådgivningsoppdraget for fellesprosjektet. NGI er med som underleverandør til AAJ.

Dette er blant de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge, og er i en tidligere planfase kostnadsberegnet til 26 MRD NOK

"Som underleverandør til Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS skal NGI ha ansvaret for ingeniørgeologi, geoteknikk og miljøteknologi i forbindelse med prosjektering og planlegging av de strekningene, som Aas-Jakobsen har ansvaret for. Dette er strekningene Høgkastet-Bymoen og Styggedalen-Hønefoss, som begge ligger nord for Vik og Sundvollen", sier Magnus Rømoen, avdelingsleder på Landfundamentering ved NGI.

Flying start på grunnundersøkelsene

I juni gjennomførte NGI grunnundersøkelser fra helikopter, kalt AEM- undersøkelser (Airborne ElectroMagnetics), langs de aktuelle områdene mellom Sandvika og Hønefoss (se link til video). Denne metoden sikrer en effektiv og rask oversiktskartlegging av dybder til fjell, og gir også gode indikasjoner på løsmassetyper og geologi langs traseen.

 
"Totalt ble 149 AEM-linjer gjennomført på tilsammen 625 kilometer, slik at et bredt felt av den planlagte traseen er kartlagt. Helikopteret flyr med AEM-utstyret hengende ca. 30 meter over bakken. AEM-metoden gir informasjon ned til ca. 100 meter i fjell og ca. 60-80 meter i leirholdig grunn", forklarer NGIs prosjektingeniør, Asgeir Lysdahl, som analyserer resultatene.

Tradisjonelle grunnundersøkelser i form av boring, prøvetaking og sonderinger vil gjøres høsten 2016. Resultatene vil sammenholdes med oversiktsbildene og AEM-målingene fra helikopter. Alt sammen for å sikre at både bane og vei blir prosjektert og ikke minst bygget på sikker og stødig grunn.

Rådgivningsarbeidet vil settes i gang umiddelbart, med ambisjon om byggestart i 2019 og åpning i 2024.

FAKTA:

  • De tre rådgivningselskapene skal sammen utarbeide grunnlag for reguleringsplan, inkludert konsekvensutredning og teknisk detaljplan for oppdraget.
  • Teamet som er tildelt rådgiveroppdraget har etablert et eget aksjeselskap, NAA AS, som har ansvar for planlegging og prosjektering.
  • NGIs geofaglige eksperter vil være involvert i prosjektet fra start til slutt.
AEM linjer Ringeriksbanen

Kartutsnitt Sandvika-Hønefoss med inntegnede AEM-linjer i rødt. Lilla/sorte punkter angir eksisterende boringer for grunnundersøkelser.