I januar har NGI mottatt mange positive tilbakemeldinger fra politi, Nordkapp kommune og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), med takk for verdifull assistanse i den krevende situasjonen som har vært på Nordkapp den siste tiden. NGI har også tidligere bistått kommunen i lignende situasjoner og har derfor god lokal kunnskap om terrenget og skredforholdene på stedet.

Skredvarsling for 17 kommuner i Nord-Norge

Siden 1997 har NGI hatt oppdrag for varsling av faren for snøskred mot utsatt bebyggelse i 17 kommuner i Nord-Norge, fra Nordkapp i nord til Lofoten i sør. Se mer informasjon her. Varslingen ble igangsatt etter flere vintre med store snømengder og mange store skred mot bebyggelse.

NGI bistår politiet jevnlig med skredfaglig assistanse for å vurdere sikkerheten for utsatt bebyggelse. Kartlegging av skredfare har vist at flere kommuner har bebyggelse som ligger innenfor faresonen.

De 17 kommunene i Nordnorge, som hadde begrenset kunnskap om snøskred, uttrykte behov for å få hjelp fra skredfaglig hold. Tromsø kommune tok derfor initiativ til å starte opp en varslingstjeneste som inkluderte NGI, Værvarslinga i Nord-Norge, politiet og kommunene. Videre definerte kommunene hvilke områder som varslingen skulle omfatte og oppnevnte lokale observatører til å utføre målinger av variasjonen i snødybde. Dette er observatører som NGI også kan kontakte ved behov i akutte værsituasjoner.

Værvarslinga i Nord-Norge følger opp værsituasjonen gjennom vinteren og kontakter NGI når værforholdene tilsier fare for snøskred. Dette er i henhold til avtalte kriterier. NGI utsteder da et varsel som sendes berørte parter i det aktuelle området. Ved fare for snøskred mot bebyggelsen kontakter NGI politiet som har ansvaret for å iverksette eventuell evakuering.

Siden i fjor vinter har NGI hatt en rammekontrakt med NVE om bistand i akutte værsituasjoner, der NGI ved behov vil gjennomføre befaringer og bistå politiet med vurdering av skredfare. I vinter har NGI bistått NVE ved tre anledninger, siste gang nå i Honningsvåg midt i januar 2020.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


KONTAKTER:
Henrik Langeland, henrik.langeland@ngi.no


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/skredfarevarsling-for-bebyggelse-i-nord-norge?publisherId=17847189&releaseId=17878342