Sikker og effektiv fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig steg for å tilfredsstille de globale klimamålene som er definert i Paris-avtalen fra desember 2015. CCS-kjeden består av velprøvet teknologi for å samle opp, transportere og lagre CO2 fra enten forbrenning av drivstoff eller industrielle prosesser, og igjen transportere dette til en permanent lagringsplass i et reservoar undergrunnen. Miljøovervåking rettet mot sjøbunnen og vannsøylen over reservoaret er påkrevet for umiddelbart å kunne detektere eventuelle tegn på uønsket migrasjon av CO2.

"NGI har tatt på seg rollen som prosjektleder for det nye prosjektet ACT4storage. Målet for prosjektet er å bidra til mer pålitelige og kostnadseffektive løsninger for miljøovervåking av CO2-lagring. En viktig del av dette er å forstå den naturlige variasjon av CO2 i det marine miljøet, og hvordan man kan oppdage uregelmessigheter i dette svært ikke-homogene miljøet", forklarer Ann Elisabeth Albright Blomberg, prosjektleder og prosjektingeniør i NGIs avdeling for Instrumentering og overvåking.

Statseide Gassnova bidrar til å finne løsninger for å sikre at teknologi for fangst og lagring av CO2 kan implementeres og bli et effektivt klimatiltak. Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT gir Gassnova økonomisk støtte til utvikling, demonstrasjon og utprøving av CCS-teknologi. Norges forskningsråd er ansvarlig for forskningsaspektene i programmet.

En karbon-kick-off

NGI inviterte industri, operatører, universiteter, forskningsinstitutter og teknologitilbydere til et kick-off-møte for ACT4storage-prosjektet mandag 14 mai 2018. Representanter fra Equinor (tidligere Statoil), Total, Kongsberg Maritime og Franatech GmbH var tilstede på møtet hos NGI i Oslo, i tillegg til representanter fra de andre partnerne i prosjektet, NIVA (Norsk institutt for vannforskning), CMR (Christian Michelsen Research), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt).

"Ved å kombinere kompetanse fra to av våre kjerne-grupper i Miljøteknologi og Instrumentering & overvåking, kan vi bidra til fremtidig vellykket karbonfangst og lagring, som er så viktig for det globale klimaet," sa Thomas Langford, Direktør for Offshore energi på NGI da han ønsket velkommen til møtet.

Act4Storage NGI Kick off deltakere 600

Deltakere på kick-off-møtet på NGI 14. mai. NGIs prosjektleder Ann Elisabeth Albright Blomberg helt til venstre.

Kostnadseffektivt og pålitelig overvåking 

Overvåkingsprosjektet ACT4storage kombinerer ulike kjemiske sensorer med en rekke aktive og passive akustisk teknologier for smartere og mer kostnadseffektiv miljøovervåking. NGI har allerede fått betydelig erfaring fra et tidligere system for overvåking og deteksjon av lekkasje i marint miljø. Dette viste viktigheten av forståelse for det marine miljøet og at man må ta hensyn til store naturlige variasjoner når måledataene skal analyseres og vurderes.

"Akustiske og kjemiske sensorer kompletterer hverandre når de benyttes til miljøovervåking av geologisk lagret CO2. Kjemiske sensorer er punktsensorer, med evne til å oppdage oppløst CO2 i vannsøylen og kvantifisere CO2-konsentrasjonen. Aktive akustiske sensorer finnes i mange forskjellige typer og former, men vanligvis dekker de store områder og er i stand til å oppdage bobler i vannet. Vi mener disse sensor-teknologiene bør kombineres for kostnadseffektiv, pålitelig overvåking", sier Ann Elisabeth Albright Blomberg.

Prosjektgruppen vil gjennom ACT4storage-prosjektet få en bedre forståelse av relevant akustisk og kjemisk sensor-teknologi for miljøovervåking av geologisk CO2-lagring. Resultatene er tiltenkt å hjelpe offshore operatører med å utnytte tilgjengelige teknologier, maksimere ytelsen av overvåking og samtidig minimere antall sensorer og kostbare operasjoner. Prosjektet vil avsluttes i slutten av 2019.

===============

FAKTA:

 • "Paris-avtalen" er en epokegjørende avtale for å bekjempe klimaendringer og å akselerere og intensivere påkrevde handlinger og investeringer for å oppnå en bærekraftig lavkarbon fremtid, som ble undertegnet på COP 21 i Paris den 12 desember 2015. Les mer om Paris-avtalen her: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement 
   
 • Prosjektet "Acoustic and Chemical Technologies for geological carbon storage (Akustisk og Kjemisk Teknologi for geologisk CO2-lagring), forkortet ACT4storage har som overordnet mål å sikre pålitelig, kostnadseffektiv miljøovervåking av geologisk CO2-lagring gjennom smart bruk av eksisterende teknologi.
   
 • ACT4storage-prosjektet er finansiert hovedsakelig av Gassnova, den norske regjeringens organ for CCS-relatert forskning, gjennom CLIMIT programmet, og dels av industrielle partnere. Les mer om Gassnova: https://www.gassnova.no/en
   
 • Equinor (tidligere Statoil), Total, Kongsberg Maritime og Franatech GmbH er prosjektpartnere, sammen med NIVA, CMR, Universitetet i Oslo (digital signalbearbeiding og bildeanalyse), Universitet i Bergen (offshore verifikasjon) og FFI (Forsvarets forskningsinstitutt). 
   
 • Karbonfangst og lagring (CCS) er en teknologi som kan fange opptil 90 % av karbondioksid (CO2) utslipp produsert av bruken av fossilt brennstoff til å generere elektrisitet og til industrielle prosesser, og dermed forhindre utslipp av karbondioksid til atmosfæren.
   
 • CCS kjeden består av tre deler; fange/samle karbondioksid, transportere innsamlet karbondioksid, og sikker lagring av karbondioksid i tidligere olje- og gass-felt eller dype saltvannsakviferer. (Kilde: http://www.ccsassociation.org/
   
 • Det er nå 21 karbonlagre i verden. To av disse er på norsk sokkel, på Sleipner- og Snøhvit-feltet, og drives av Equinor (tidligere Statoil).

===============

 Illustrasjonsbilde øverst: Carbon storage at Sleipner - Photo Alligator film _BUG - Statoil