Kurset arrangeres av NTNU i samarbeid med Stanford University. Fire konsepter inngår i VDC-rammeverket:

  1. samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE)
  2. bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  3. prosess- og produksjonsledelse
  4. målstyring

VDC er et helhetlig rammeverk for å jobbe tverrfaglig med prosjektplanlegging og gjennomføring i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Det gir mulighet til å redusere kostnader, oppdage feil på et tidlig stadium og samhandle enkelt med alle involverte parter fra arkitekt, rådgivende prosjekterende ingeniører, byggherre, prosjektleder og fagarbeidere. Målet er å sikre at prosjektene planlegges og gjennomføres for høyest mulig verdi.

Som metodikk bryter VDC ned siloer, gir informerte og effektive beslutninger, og tydeliggjør prosjektets målsettinger. VDC bidrar til visuell planlegging og tydeliggjøring av prosjektmålene. Dette forenkler prosjektgjennomføringen og kunnskapsdeling på tvers av fag. Og man får brukt spesialister på en mer aktiv måte, der de kan dele kunnskap i effektive og grundige møter.

Bruk av VDC-kompetanse gir bedre ressursutnyttelse, og bidrar til at man kan dra nytte av spesialistkompetanse i et prosjekt der man opprinnelig ikke hadde rom for det. Samlet sett bidrar VDC til at man kan levere høyere kvalitet i prosjektene til oppdragsgivere.