Bildet øverst viser InSAR målinger langs Follobanen (lilla strek). De lyse prikkene er målepunkter på hus og bygg i nærheten av banestrekningen.

"NGI har forsket på og prøvd ut metoden i snart ti år. Den er godt etablert, samtidig er det mye læring involvert. Dette er fortsatt en ny og lite brukt teknologi i kommersiell sammenheng og i utbygging av infrastruktur," sier Andreas A. Pfaffhuber, NGIs avdelingsleder for geokartlegging.

"NGI har tidligere brukt InSAR for å påvise setninger blant annet i Bjørvika og ved Oslo S, men i oppdraget for Follobanen er det første gang vi bruker dette på utbygging av en tunnel," sier Andreas A. Pfaffhuber.

Bane NOR har tidligere benyttet målinger fr a satellitt blant annet før og under byggingen av tunnelen på strekningen Lysaker-Sandvika.

Effektivisering og teknologiutvikling "For Follobaneprosjektet, som etter planen skal være ferdig i slutten av 2021, er samarbeidet med NGI et viktig utviklingsprosjekt," sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager. "Follobanens lange tunnel blir 20 km lang. Ved slike tunnelprosjekter er det viktig for alle parter at det utføres nøyaktige målinger som kan avdekke om det skjer setninger i terrenget," understreker Kalager som leder utbyggingen av mesteparten av Follobanens lange tunnel.

Dagens system med boltmålinger gir god trygghet for byggherre og naboer. Det utføres nøyaktige målinger på utvalgte punkter, men i noen tilfeller kan det være utfordrende å finne de aller beste målepunktene.

"InSAR-data fra satellitt styrker faktagrunnlaget for å kunne overvåke eventuelle endringer som kan skje i løpet av anleggsperioden. Med InSAR satellittmålinger får vi en vedvarende oversikt over hele området. Vi dekker titusenvis av målepunkter med få meters avstand og kan dermed hente inn mye mer informasjon enn det som er mulig med tradisjonelle boltemålinger," forteller Andreas A. Pfaffhuber.

"Dersom satelittmålinger på sikt kan erstatte bolter, blir det mindre behov for fysisk arbeid ute i felt. Det kan spare arbeidstimer, samtidig får man mer informasjon og enda større trygghet for utbygger og grunneiere," opplyser Pfaffhuber.

========================

Fakta om Bane NOR/Follobanens overvåkingsprogram

Follobanen skal bygges med minst mulig skade på omgivelsene. Bane NOR gjennomfører omfattende overvåking av mulige konsekvenser for natur og infrastruktur over tunnelen og rundt anleggsområdene.

  • Setningsmålinger på over 2200 bygninger langs og over traseen
  • Målinger av poretrykk og grunnvannsnivå – 140 målepunkter er etablert
  • Identifisering og overvåking av drikkevannsbrønner og energibrønner
  • Overvåking av vannkvalitet, fisk og bunndyr
  • Støvmålinger ved anleggsområdene Støyberegninger utføres for all anleggsaktivitet, og kvalitetssikres med støymålinger
  • En beregningsmodell for strukturlyd (during) fra TBM-drift er utviklet for prosjektet
  • Strukturlydmodellen skal benyttes til å forutsi lydnivåer og prognoser for eventuelle overskridelser av grenseverdier i de enkelte bygningene langs tunneltraseen
  • Modellen blir supplert av strukturlydsmålinger langs tunneltraseen
  • Bygningsbesiktigelser av boliger og næringsbygg langs traseen og nær anleggsområdene
  • Samarbeid inngått med NGI via kontrakt med ÅF Engineering AS, om satelittmålinger, såkalte InSAR-målinger. InSAR-målinger er: Interferometrisk SAR (InSAR) bruker satellittbilder til å identifisere og måle bevegelser i terrenget, som utglidninger og setninger helt ned til millimeternivå. Teknikken benytter forskjeller i radarsignal mellom radarbilder tatt på ulike tidspunkt for å identifisere endringer.

============================