- Kjeller Innovasjon har lang erfaring med å få ny teknologi ut på markedet, og vi får mye ut av å diskutere ideer og muligheter fortløpende med dem, forteller James Strout, som er leder for teknologiutvikling og innovasjon i NGI.

Kjeller innovasjon er prosjektleder for NGIs kommersialiseringssatsinger som inngår i FORNY2020, som er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping. Hovedmålet er å bringe resultater fra forskningsinstitusjoner ut på markedet. Kjeller Innovasjon har status som kommersialiseringsaktør (TTO - Technology Transfer Office) i FORNY2020. NGI er medeier og FoU-partner i to slike satsninger:

  • IMiRO – Innovative monitoring of environmental risk – er et FoU-prosjekt hvor NGI har utviklet en ny metode, med sensor og alarmfunksjon, for kontinuerlig overvåking av forurensende PAH-forbindelser (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i vann. Dette vil muliggjøre automatisk overvåking av skadelige PAH-utslipp fra industrien og andre aktører. Metoden kan for eksempel bidra til å forhindre katastrofer med utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser.
     
  • Airborne Electromagnetics (AEM) er en metode som brukes blant annet for å kartlegge grunnforhold fra helikopter i forbindelse med planlegging og utbygging av vei og jernbane. Utfordringen er at de enorme datamengdene gjør det svært tidkrevende å tolke informasjonen og presentere den i et anvendelig format for planleggerne. Derfor har NGI utviklet en metode for maskinlæring, slik at AEM-data enkelt kan nyttiggjøres til å identifisere lagdeling og dybde til fjell i det undersøkte området, raskt og effektivt. Se også artikkelen "Integrated scanning for quick clay with AEM and ground-based investigations".

- Vi har flere måter å gå fram på når teknologi skal kommersialiseres, forklarer James Strout.  –Det kan være å starte et eget spin-off selskap, der NGI går inn med eierandeler, lisensiere teknologi, eller det kan være å selge teknologi til andre. Uansett er målet at samfunnet skal få størst mulig nytte av NGIs resultater fra forskning og utvikling.

- Det er interessant å se at et godt innovasjonsmiljø og rutiner for å overføre teknologi gjør oss enda mer dynamiske. Når vi slipper løsningene "ut av huset" og gir dem en egen plattform, skaper vi rom for noe nytt, samtidig som vi stimulerer kreativiteten og skjerper appetitten på å tenke nytt, sier Strout.

NGI har satt av egne midler for å støtte initiativer som kan føre til kommersialisering av ny teknologi. Og det skal bygges opp et internt innovasjonsmiljø, "NGI Groundfloor", som skal stimulere til å tenke utradisjonelt og utvikle nye løsninger.