Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer flere steder i Norge, særlig i Trøndelag og på Østlandet. På oppdrag fra det rådgivende ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen i Trondheim har NGI ansvaret for den geotekniske prosjekteringen.

For å stabilisere byggegrunnen for nye E6 forbi Klett blandes det inn kalk og sement i over 44 000 borehull, som hver er opptil 25 meter dypt. Til sammen utgjør samlet lengde av disse kalksementpelene over 900 km, som er mer enn avstanden Oslo – Bodø i luftlinje.

– Det er faktisk ikke uvanlig å bygge på kvikkleire med stabiliserende tiltak. Men det er uvanlig å gjøre det i en så stor skala og med så omfattende tiltak som tilfellet er her. Aldri tidligere er kalk-sementstabilisering blitt brukt i så stor skala på et veiprosjekt i Norge, forteller Bjørn Kristian Bache, geotekniker ved NGI Trondheim. 

Utfordrende prosjekt

To store maskiner tilsetter kalk og sement under trykk og visper dette sammen med kvikkleiren.  Deretter skal massen herde i minst to måneder. På denne måten sikres grunnen, slik at ikke ytre påvirkning senere skal kunne destabilisere kvikkleiren.

Et stort område ved Klett og ett mindre i Storlersbakken skal stabiliseres.  Det er 200 meter ned til fast grunn på deler av strekningen. Uten god geoteknisk prosjektering og oppfølging hadde veiprosjektet ikke vært gjennomførbart.

– Akkurat nå holder vi på og hever den lille elva Søra, som renner gjennom anleggsområdet og ut i Gaula. Elva får et nytt løp som er erosjonssikkert og som sikrer at skred ikke vil kunne bli utløst av at elva eroderer i leirskråningene. Tiltaket er ett av mange for å sikre stabiliteten i området mot kvikkleireskred, forteller Bjørn Kristian Bache.

Enorme mengder leirmasse skal flyttes, og NGIs eksperter er med og kontrollerer stabiliseringen og fundamenteringen underveis. Det blir derfor mange arbeidstimer ute for Bjørn Kristian og kollegene hans.

Arbeidet med stabiliseringen vil pågå fram til høsten 2017. Da kan den egentlige byggingen av motorveien begynne.
 

Perspektivskisse fremtidig Klettkryss

Slik blir det seende ut ved Klett der E6 møter E39, med 14 m høye skjæringer.  (Illustrasjon: Aas Jakobsen Trondheim)

 

FAKTA:

  • Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og Alaska under marin grense (havets høyeste nivå etter siste istid).
  • Hvis kvikkleire utsettes for belastning eller omrøring som følge av naturlig eller menneskelig påvirkning, kan gitterstrukturen i leirmassene kollapse og bli flytende. Dette kan føre til omfattende kvikkleireskred.
  • Omfattende og dype kvikkleireforekomster gjør anleggsarbeidene ekstra utfordrende ved Klettkrysset lengst sør i Trondheim, der E39 fra Orkanger møter E6.
  • Anleggsarbeidene startet april 2016. Kalk-sementstabiliseringen skal pågå til våren 2017.
  • 44 000 borehull fylles opp med kalk + sement for å stabilisere grunnen. Hvert hull er inntil 25m med en diameteren på 60 cm. Samtlige borehull dekker et område på 37,5 mål.
  • Ca. 2 millioner kubikkmeter masse skal flyttes før veiprosjektet er ferdig.
  • Hovedentreprenør er Peab. Rådgivende ingeniør er Aas-Jakobsen Trondheim. NGI har vært rådgivende ingeniør på geoteknikk med ansvar for den geotekniske prosjekteringen.
  • I anleggsfasen leverer NGI geoteknisk rådgivning, kontroll og oppfølging av anleggsarbeidene.
  • Tidligere har NGI utført omfattende feltarbeid, med prøvetaking og kartlegging av grunnforholdene.
  • Kostnadsrammen for prosjektet er totalt 2,5 milliarder kroner.

 

Se også ARTIKKEL på ADRESSA.NO, med videointervju med byggelederne hos Statens vegvesen og filming av anlegget fra drone.