I tidlig planfase har slike vurderinger ofte vært begrenset til analyser av kart og eksisterende data. På oppdrag fra Nye Veier AS har NGI utarbeidet en GIS-basert metodikk, som kan optimalisere eksisterende data for å avdekke naturfarer langs en planlagt trasé.

Metodikken analyserer naturfarer som kvikkleire, snøskred, steinskred, jord- og flomskred og flom. GIS-verktøyet danner grunnlaget for videre vurderinger i felt, samt for kobling med konsekvensanalyser for å gi samlet risiko langs traséene. Prosjektet har dessuten vurdert hvordan risikoen knyttet til disse farene vil kunne forandre seg grunnet klimaendringer frem mot år 2100.

Eksempel på kartangivelse av aktuelt område for undersøkelser av sårbarhet og risiko

For mer informasjon om den GIS-basert metodikken for vurdering av risiko- og sårbarhet for naturfarer, se prosjektbeskrivelsen


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


LENKER:
Prosjektbeskrivelse