Tirsdag 28 mai skal Amy Oen, prosjektleder for EVOKED, fortelle hvordan Larvik kommune gjennom kunnskapsutveksling har forbedret beslutningsprosessen for byutvikling i et klima i forandring, på European Climate Change Adaptation konferansen (ECCA) i Lisboa.
(Bildet over viser NGIs EVOKED-team, fra venstre: Amy Oen, Christina Ekeheien, Carl Harbitz og Bjørn Kalsnes)

Øker forståelsen for klimadata til beslutningstakere

Presentasjon og spesifikasjon av klimadata skreddersys til den enkelte brukers kunnskap og behov. Gjennom en Living Labs- tilnærming oversettes risiko- og usikkerhetsparametere, dermed forbedrer EVOKED verdien av klimadataene. På den måten kan man lettere utvikle løsninger for å takle følgene av klimaendringer.

Living Labs-metoden går ut på å samle entreprenører, oppdragsgivere og andre interessenter for å diskutere mulige løsninger for et utviklingsprosjekt. Dette er spesielt viktig i sammensatte og komplekse prosjekter. Prosjektteamet engasjerer interessentene i etablerte case-studier i Norge, Sverige, Tyskland og Nederland. Larvik kommune representerer det norske casestudiet og er en aktiv prosjektpartner.

Kunnskapsdeling

I prosjektet brukes Living Labs metodikken til å oppfordre interessentene til å dele sine oppfatninger knyttet til klimaendringer. Gjennom denne prosessen kan man identifisere hvilke data eller prognoser som fremkaller behov for tiltak for den aktuelle klimatilpasning. Ved å involvere interessentene i prosessen setter man også i gang andre prosesser. Engasjementet fungerer som en innovasjonsmekanisme nnenfor klimatjenester. Dette er viktig for å forbedre kapasiteten for å håndtere klimarelatert risiko.

EVOKED-prosjektet fokuserer på de mest sårbare sektorene, som vannforvaltning, risikoreduksjon i forbindelse med naturkatastrofer og kystforvaltning. Videre legges det vekt på integrert tverrfaglig forskning. Prosjektteamet inkluderer prosjektpartnere med erfaring innen risikoanalyse, risikostyring og klimatilpasning med hensyn til naturfarer.

Teamet har også bred erfaring med å legge til rette for dialog med interessenter og partnere innen politikk, forvalting og arealplanlegging. EVOKED bidrar derfor til å omsette eksisterende klimakunnskap til nyttige produkter for interessentene og dermed til gjennomføring av klimatilpasningstiltak.