Amy Oen er prosjektleder for PHUSICOS, et stort prosjekt innen EUs Horizon 2020, som ser på naturbaserte løsninger (NBS – Nature Based Solutions) som risikoreduserende tiltak mot ekstremværhendelser i fjellområder. PHUSICOS har sammen med andre europeiske forskningsprosjekter, OPERANDUM, RECONECT og NAIAD, som alle fire jobber med stor-skala "case sites" har opprettet "NBS Task Force for hydro-meteorologisk risiko". Hensikten er å fremme naturbaserte løsninger for å trygge infrastruktur. Dette er bakgrunnen for invitasjonen til å delta på "NBS momentum"-dagen i forkant av FNs klimatoppmøte.

Amy Oen PHUSICOS leader 700

Som leder av PHUSICOS deltok Amy Oen på "NBS-momentum"-dagen søndag 22. september ifm. FNs klimatoppmøte i New York, for å fremme eksempler på naturbaserte løsninger (NBS)

Naturbaserte løsninger er et av 9 gjensidig avhengige handlingsspor som skal diskuteres på klimaaksjonstoppen. Initiativet ledes av Kina og New Zealand, og støttes av FNs miljøprogram (UNEP). Naturbaserte løsninger er anerkjent for å ha et stort potensial for å begrense klimagassutslipp, samt underbygge globale klimatilpasningstiltak fokusert på land-, ferskvanns- og havøkosystemer, landbruk og bærekraftig matproduksjon, klimastabil infrastruktur og naturforbindelse for å beskytte biologisk mangfold.

Samarbeidet om naturbaserte løsninger for hydro-meteorologisk risikoreduksjon er i godt selskap sammen med de andre 150 bidragene som er mottatt og gjort tilgjengelig på FNs miljøplattform. Den omfattende listen demonstrerer verdien og gjennomførbarheten til løsningene, samt illustrerer bredden av og muligheter for implementering over hele verden.

Felleshandlinger som dette er viktige for å fremme koblinger mellom forskningsprosjekter og relevante vitenskapspolitiske rammer og nettverk. Disse aktivitetene gir også muligheter for kunnskapsutveksling, muliggjør synergier, så vel som å formidle og formidle resultater for å styrke effekten av prosjektene kan ha på europeisk og internasjonal politikkutforming utover omfanget av et enkelt prosjekt.