Tsunamier generert av jordskjelv kan treffe kysten etter kort tid, noen ganger etter bare få minutter. Ved slike hendelser kan varslingssystemer gi mulighet for evakuering og for raskt å mobilisere annen krisehåndtering. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til styrken, plasseringen og mekanismene til et jordskjelv rett etter det er registrert. Dette gjør at tsunamivarsler innehar stor usikkerhet. Denne usikkerheten gjør at et varslingssystem enten kan gi falske varsler eller noen ganger også unngå å varsle reelle hendelser.

Les artikkelen publisert i Nature Communications her.

Dagens systemer for tsunamivarsling estimerer ikke usikkerheter. For være sikker på å varsle alle hendelser, legges det ofte inn sikkerhetsmarginer. Disse sikkerhetsmarginene gjør at mange varslingssystemer kan gi for høy andel falske varsler. Samtidig kan systemer som er dårlig rigget gjøre at de underestimerer tsunamifaren og dermed ikke varsler reelle hendelser.

Tar hensyn til denne usikkerheten

Håndteringen av risikoen for både falske varsler og underestimering av tsunamifare i varslingssystemer må bestemmes politisk. Samtidig må beslutningstagere ha riktig informasjon om usikkerheten. PTF metoden tar hensyn til denne usikkerheten, og likner på den måten moderne metoder for værvarsling, ved at den samtidig simulerer utfallet av mange alternative jordskjelv og påfølgende tsunamier.

Prinsippet bak metoden er vist i figuren under. Ved å benytte varsler basert på bare en liten del av usikkerheten får vi færre falske varsler. Samtidig øker dette sannsynligheten for at varslingssystemet går glipp av og dermed ikke varsler reelle tsunamihendelser. Om det tas hensyn til et stort usikkerhetsintervall elimineres sannsynligheten for at systemet går glipp av viktige hendelser, mens antallet falske varsler går opp.

Antakelig ligger den optimale løsningen mellom disse to ytterpunktene, men hvor denne terskelen bør ligge må tas av ansvarlige beslutningstagere. PTF-metoden gir det nødvendige grunnlaget for å knytte slike avveginger til forholdet mellom antallet riktige varsler, falske varsler, og hendelser der systemet underestimerer og ikke gir varsler.

Partnere: 1) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Le Grazie, 2) Italy, Department of Physics “Ettore Pancini”, University of Naples, Naples, Italy, 3) German Research Centre for Geosciences (GFZ), Potsdam, Germany, 4) Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Oslo, Norway, 5) Grupo EDANYA, Universidad de Málaga, Málaga, Spain.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.