I den nye rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, har NGIs flodbølgeeksperter tatt i bruk ny og bedre metodikk for å beregne oppskyllingshøyder som følge av fjellskred. Ved å regne inn sannsynligheter i alle ledd kan tidligere båndlagte arealer bli frigjort.

"Det er fire steder der det potensielt kan gi skred som kan lage flodbølger i Lyngen. Det er Jettan, Indre Nordnes og to lokasjoner ved Revdalsfjellet. Volumet for hvert skred er gitt av NVE", forklarer Glimsdal, NGIs prosjektleder på den nylig publiserte rapporten.

I den nye rapporten har NGI også regnet på hva som er størst tenkelige oppskyllingshøyde på ulike steder langs fjorden, men de nye beregningene viser at sannsynligheten for slike 'verstefallstilfeller' er forsvinnende liten.

Fylkesmannen i Troms sier i en uttalelse at dette er svært gledelig med hensyn til muligheten for å bygge og bo i kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

Nordnesfjellet NGI Flodboelgeberegninger E6

E6 går under de ustabile fjellpartiene Jettan og Midtre Nordnes. (Foto: NGI)

Tusenvis av beregninger

I beregningene som Sylfest Glimsdal og teamet på NGI har gjort varierer de treffhastigheten og formen som skredet har når det går i fjorden. I tillegg varierer de den undersjøiske utløpslengden til skredene.

"Hvis du kombinerer alle valg av parameterverdier og tar med at det skal beregnes oppskylling i totalt 31 delområder, får du totalt 600 skredscenarier og 18 600 beregninger. Vi har knyttet sannsynlighet til alle de nevnte parameterverdiene, og gjort det som på fagspråket kalles probabilistiske analyser", forklarer Sylfest.

"Sannsynligheten for den enkelte parameterverdi i alle 600 scenarier er bestemt ut fra modellering, registrerte historiske hendelser og erfaringer, og kombineres med sannsynligheten for at skredene løsner. Et hvert punkt i et oppskyllingsområde vil da få en gitt sannsynlighet for å bli oversvømt. For arealplanlegging knyttes dette videre til sannsynlighetene knyttet til de ulike sikkerhetsklassene i Plan- og bygningsloven. Det er kompliserte beregninger, men vi har lagt vekt på å presentere et verktøy som er enkelt og oversiktlig å bruke", sier Sylfest.

Beredskapsplanlegging

Rapporten konkluderer altså med at oppskyllingshøyder med sannsynligheter relevante for Plan- og bygningsloven er vesentlig redusert i forhold til det man tidligere har gått ut fra.
Hvis man velger ut ett sted langs fjorden og ser på det ene flodbølgescenariet som går aller høyest, er det svært liten sannsynlighet for at nettopp dette vil inntreffe. Hvis man derimot går lenger ned i terrenget, er sannsynligheten mye større fordi det er mange ulike skred- og flodbølgescenarier som kan føre til at en flodbølge når nettopp dit.

"Som en del av rapporten har vi laget en ny serie med faresonekart for Lyngenområdet. I dette arbeidet har vi i første rekke tatt hensyn til kommunenes behov for arealplanlegging samt muligheten til å gi byggetillatelser i henhold til Plan- og bygningsloven. Kartleggingen av verstefallstilfeller er ikke så interessant når det gjelder arealplanlegging. Derimot er det nyttig informasjon til bruk i den lokale og regionale beredskapsplanleggingen," forteller Carl B. Harbitz, som er NGI's avdelingsleder for Risiko, Skredgeoteknikk og Klimatilpasning.

Fylkesmannen i Troms tar nå initiativ til et beredskapsmøte mellom Fylkesmannen, NVE, Politiet og Statens vegvesen for å se på nye beredskapsløsninger.

Verktøy for beslutninger

NGI har i mer enn 15 år hatt en egen ekspertgruppe som har jobbet med å beregne flodbølger forårsaket av fjellskred og jordskjelv. Det er denne langsiktige satsningen NGI nå høster fruktene av i form av omfattende rådgivningsoppdrag og uttelling på FoUI-søknader knyttet til probabilistiske fare- og risikoanalyser av flodbølger. Gruppen er også engasjert i internasjonale prosjekter og brukes blant annet av FNs organ for bekjempelse av naturfarer; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR.

"Politikere og myndigheter har fått et mye bedre verktøy for å ta beslutninger om alt fra arealplanlegging til beredskapstiltak i de berørte kommunene. I tillegg har NVE svært omfattende systemer for overvåking av fjellpartiene og varsling av befolkningen, slik at beredskapstiltak og evakuering kan iverksettes i god tid. For både borgere og samfunn handler det om å kunne leve og bo på sikker grunn", sier Carl.