Produksjonen av fornybar energi øker hvert år, og den globale satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en mer bæredyktig fremtid for alle. Norske rådgivere og virksomheter innen offshore vind gjør det bra i utlandet, men har vært utfordret grunnet et manglende havvindlaboratorium i stor skala på norsk sokkel.

"Sammen med norsk næringsliv har NGI mange års erfaring innen fundamentering av offshore olje- og gass-installasjoner, og i senere tid bidratt med forskning, utvikling og rådgivning innen fundamentering av havvindparker i store deler av verden. Stortingets beslutning om å legge til rette for havvindparker i Norge er derfor en særdeles positiv nyhet for hele næringskjeden i Norge, med forskningsinstitutter, rådgivere, næringsliv og industri. Dette vil bidra til å styrke norsk næringslivs konkurransekraft i utlandet", uttaler Karl Henrik Mokkelbost, Områdedirektør for Offshore Energi i NGI.

Med støtte fra Norges forskningsråd bidrar NGI og samarbeidspartnere som blant andre NTNU, IFE, Dr Techn Olav Olsen, Statoil og Statkraft med kunnskap og forskning som understøtter næringslivets behov for å kunne tilby smartere, rimeligere og sikrere løsninger til fundamentering og forankring av offshore konstruksjoner.

Teknologioverføring fra olje og gass

Den verdensledende ekspertisen NGI har innen offshore fundamentering og forankring er resultat av mangeårig innsats på forskning og innovasjon. Teknologi som opprinnelig ble oppfunnet og utviklet til fundamentering av olje og gass installasjoner, har de siste 7-8 år funnet vei til offshore havvind. Senest i forbindelse med etableringen av Statoils flytende havvindpark, Hywind, utenfor kysten av Skottland.

"På 90-tallet startet NGI arbeidet med å utvikle en ny metode for fundamentering av understell for offshorekonstruksjoner. Teknologien med bøttebaserte fundamenter (Suction Buckets eller Suction Anchors), har på verdensplan blitt brukt til å gi over hundrede plattformer en trygg forankring på sjøbunnen, og vinner mer og mer innpass innen sikker fundamentering av havvindmøller", sier Karl Henrik Mokkelbost.

Animasjonsvideo som viser installasjon av fundamenter for offshore vindturbiner med bøttebaserte sug-fundamenter ("suction buckets")

Den økte satsningen på havvindkraft på hjemmemarkedet i Norge vil gi forskningsmiljøer og universiteter et enda bedre grunnlag for å understøtte norsk næringsliv innen utviklingen av fornybar energi. Noe som vil komme både næringslivet og miljøet til gode i fremtiden.

==========================

FAKTA: