De rapportene som omfatter plan- og byggearbeidene for boligfeltet i Nystulia, som er tatt av skredet, spenner over en femårsperiode – fra 2003-2007. 

Rapportene finner du her

 
– Den viktigste rapporten er “Reguleringsplan for Ask sentrum – ROS analyse med tiltaksplan” av 24. Juli 2003 for Gjerdrum kommune. Før utbyggingen var det kjent at det var betydelige forekomster av kvikkleire i området. I Nystulia-området var det derfor krav om å forbedre stabiliteten, og flere sikringstiltak er beskrevet som del av tiltaksplanen i rapporten.

– Etter at kommunen godkjente reguleringsplanen, jobbet NGI for utbygger, Odd Sæther. Dette arbeidet er dokumentert i de videre notater datert 2003-2007 og beskriver ytterlige detaljer rundt det sikringstiltak som ble planlagt og utført, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.

Rapportene omhandler kun Nystulia-området

Gjennom flere tiår har NGI gjort undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i Gjerdrum. I evakueringsområdet er det flere byggesaker hvor NGI og andre aktører har gjort geotekniske vurderinger. Disse rapportene er ikke med.

– Vi har valgt å avgrense de rapportene som vi nå offentliggjør til å omhandle boligfeltet som direkte er rammet av skredet. Rapportene har stor offentlig interesse og NGI ønsker å ha full åpenhet om de geotekniske undersøkelsene som vi har gjort og de faglige rådene som vi har gitt til utbygger og Gjerdrum kommune, sier NGIs direktør.

For å få sammenheng og mening understreker Andresen at det er viktig å lese rapportene i rekkefølge og ikke enkeltvis.

Sikringstiltak

Som del av reguleringsplanen og videre arbeid med utbygging av Nystulia har NGI gjort geotekniske grunnundersøkelser, vurdering av stabilitet og beskrevet nødvendige sikringstiltak.

– NGI gir råd, men ansvaret for å utføre sikringstiltak ligger ikke hos oss. Etter hva vi kan se av gjennomgangen er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer. Dette vil en videre grundig gjennomgang av saken kunne gi svar på, sier Andresen.

Sikringstiltakene som er beskrevet, og som så vidt vi vet ble utført, er av tre typer:

  1. Avlastning / avgravning av høyere terreng for å redusere belastning
  2. Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred
  3. Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken

– Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret. De faresonekartene som er blitt laget i etterkant av utbyggingen viser at risikoen for at det skulle gå skred i dette området ble betegnet som lav, sier Andresen.

Opptatt av læring

Katastrofen som har rammet Gjerdrum går hardt inn på de ansatte ved NGI, som helt siden skredet gikk har jobbet på spreng med å undersøke grunnforholdene rundt skredområdet og gi råd til beredskapsmyndigheter om hvor det er trygt å ferdes.

Mange hus i Norge er bygd på kvikkleire.

– I utgangspunktet er kvikkleire stabile masser, hvor vi i Norge bygger hus for å bo. Hva som er årsaken til skredet som har rammet Gjerdrum, er det for tidlig å si noe om.  Politiet har åpnet etterforskning, og det vil bli foretatt en grundig gjennomgang av hendelsen og hendelsesforløpet. Dette vil være et omfattende og grundig arbeid. Forhåpentligvis får vi svar her om årsaksforhold og hva vi alle kan lære av dette. Av respekt for det videre arbeidet ønsker vi derfor ikke å kommentere ytterligere detaljer om hendelsesforløp og vurderinger som er gjort tidligere, sier Andresen.