NGI er én av flere aktører som har reagert negativt på forslaget fra Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, om å endre deler av teknisk forskrift og innføre krav til dokumentasjon av klimagassregnskap i livsløpet for boligblokker og yrkesbygg. Direktoratet foreslår imidlertid at alt som er under bakken ikke skal være med i beregningen.

– Det er svært uheldig at grunnarbeid, fundamenter og transport av materialer og løsmasser ikke inkluderes når beregninger av klima og miljøpåvirkninger fra bygninger tas inn i ny tekst til TEK17. For eksempel viser beregninger vi har gjort viser at transport av masser fra utgraving av byggegrop utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene fra grunnarbeider, sier Grøneng.

NGI mener derfor at TEK17 må inkludere beregninger av klima og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter, på samme vis som for bygningsdelen.

– Vi har metodikk for å kunne måle hvordan grunnarbeid og fundamentering påvirker klima og miljø og vi har mye kunnskap om hvordan vi kan redusere påvirkningen. Utkastet til ny tekst i TEK17 er ikke i nærheten av å reflektere kunnskapen og viljen til innovasjon i sektoren. DiBKs forslag kan ikke bli stående, sier Grøneng.

Hele høringsinnspillet fra NGI kan du lese her.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.