Arbeidet i skredsonen er et svært krevende arbeid og hele vårt fokus er på dette arbeidet nå. Vi står overfor et av norgeshistoriens største kvikkleireskred og vår omtanke går til de alle som er berørt av dette. 

NGI bistår med kartlegging av trygge områder 

Vi har folk i området som i hele går og i dag har bistått med vurderinger av hvilke områder som skal evakueres og hvor i området det er trygt for redningsarbeiderne å arbeide. I tillegg har vi to geotekniske borerigger med mannskap på stedet som kartlegger hvor det er kvikkleire i randsonene for skredet.  

Håpet er at vi sammen med de andre aktørene i skredområdet kan frigjøre arealer, når vi vet mer om hvor det er kvikkleire og ikke.  

Se NGIs unike film av skredområdet i Gjerdrum kommune, tatt 30. desember 2020.
Filmen er filmet fra helikopter av Ørjan Nerland ved NGI.

 

NGIs tidligere grunnundersøkelser på stedet 

NGI har gjort mange undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i området gjennom flere tiår. Vi baserer våre vurderinger på vår geotekniske ekspertise og de til enhver tid gjeldende standarder 

Gjennom årene har vi utarbeidet mange rapporter om grunnforholdene her.  

Vårt fokus har det siste døgnet vært å bistå NVE, kommunen og nødetatene i krisehåndteringen, og vi har ikke prioritert å få oversikt over tidligere dokumentasjon av grunnundersøkelsene våre.  

Hva skjer videre? 

I dag 31. desember har vi en av våre geotekniske eksperter som går gjennom flere tiår med grunnundersøkelser NGI har gjort i området, slik at vi får en oversikt over vurderingene som er gjort.  

Vi er også i dialog med NVE, kommunen og utbygger i Gjerdrum, Odd Sæther, for å se om vi kan gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig. Dette arbeidet foregår nå utover dagen, og vi forventer at slik dokumentasjon kan bli tilgjengelig fredag 1. januar. 

Last ned faktaark jordskred og leirskred 

Gjerdrum skred x3