Arbeidet med å sikre standarder for etablerte og fastsatte rutiner ved laboratorieforsøk er direkte medvirkende til at NGI, og alle andre som er med på å bygge og utvikle Norge og verden, gjør dette på et ansvarlig og sikkert grunnlag.

Rune Dyvik er spesialist og fagansvarlig for NGIs geotekniske laboratorium i Oslo. Han er amerikansk statsborger og har sin PhD innen geoteknikk fra Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York. Rune kom til NGI i 1982 og har siden den tid jobbet med geoteknisk laboratorietesting samt modell- og fullskalaforsøk i lab og felt. Han er forfatter/medforfatter til mer enn 40 artikler for fagtidsskrifter og konferanser. Hans omfattende erfaring fra arbeidet på NGI er perfekt for arbeidet med standardisering.

"Siden begynnelsen av 2000-tallet har jeg vært medlem i Standard Norges komite for Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser, SN/K 081, en såkalt 'Speilkomite'. Denne komiteen bestemmer hvordan Norge skal forholde seg når det kommer nye standarder fra EU (CEN standarder). De kan også innføre tilleggsbestemmelser eller supplere med veiledning spesielt aktuelt for norske forhold. Det er denne komiteen som utvikler nye norske standarder og vedlikeholder eksisterende  norske standarder innenfor emnet (NS-serien)", forklarer Rune Dyvik.

Norsk bidrag i utlandet

Siden 2010 har Rune også vært norsk representant i ISO-CEN komiteen TC341 Working Group 6 for geoteknisk laboratorietesting. Denne komiteen er ansvarlig for å administrere, implementere og kvalitetssikre europeiske standarder relatert til geotekniske laboratorieundersøkelser og testing. En standard fra denne arbeidsgruppen som er godkjent og publisert av CEN, blir også tatt opp av ISO (International Standards Organization) og blir effektivt til en verdensstandard. Til nå har denne arbeidsgruppen utviklet 12 standarder.

"USA har dog sitt eget standardiseringssystem, ASTM International (tidligere American Society for Testing Materials). Det er en ideell organisasjon som utarbeider standarder for materialer, produkter, systemer og tjenester. Medlemmene er fagfolk innen relevante spesialiteter og disipliner, og kommer fra om lag 140 land", forklarer Rune.

Medlemmene i ASTM representerer produsenter, brukere, offentlige etater, forskning og akademia, og standardene utarbeides av en rekke komiteer og tilhørende underkomiteer. Rune ble godkjent medlem i ASTM 'Committee D18 on Soil and Rock' i 2012, og er medlem og aktiv deltaker i seks av de over 20 underkomiteene til D18. D18 har ansvar for omtrent 400 standarder innenfor løsmasse og berg.

"I januar i år tiltrådte jeg som formann for underkomiteen 'D18.05 Strength and Compressibility of Soils', og er samtidig også sekretær i underkomiteen 'D18.09 Cyclic and Dynamic Properties of Soils'. D18 møtes to ganger i året. I løpet av våre fire-dagers møter, drøfte og kvalitetssikre nye standarder, samt justerer og oppgraderer eksisterende standarder", sier Rune.

Det at NGI og Rune Dyvik er med på å sette standarden på "Strength and Compressibility of Soils" for store deler av verdenen, er direkte i tråd med NGIs samfunnsoppgave. "Med Runes innsats innen standardiseringsarbeidet bidrar vi i høyeste grad til at vi finner løsninger for både næringslivet og samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn", avslutter Morten Sjursen, avdelingsleder for laboratorium og modellforsøk på NGI.