De fire forskningsinstituttene NIVA, IFE, NGI og NILU gjennomfører en prosess for å vurdere et formalisert og utvidet samarbeid. Vi har hatt et godt samarbeid om innspillet og vil også samarbeide om andre relevante høringsinnspill fremover.

Her er innspillet fra NIVA_IFE_NGI_NILU til langtidsplanen, Meld. St. 4 (2018–2019) Melding til Stortinget Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete mål for innsatsen i den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

De overordnede målene for langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, å møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:

  • Et teknologiløft på 800 mill. kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner.

Regjeringens langsiktige prioriteringer favner om flere av våre sentrale forskningsområder. Les mer om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning på regjeringen.no.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


LENKER:
Les mer om saken her