Når Nasjonal Fjellskredkonferanse går av stabelen i Tromsø 29.-31. august 2017 deltar NGI med ekspertise, innsikt og foredrag. NGI har de siste årene blant annet bistått NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) med kartlegging og farevurdering av fjellpartiene Åkerneset og Joasetbergi i Sogn og Fjordane, Opstadhornet i Møre og Romsdal, samt Nordnesfjellet ved Lyngenfjorden i Troms.

Årets nasjonale fjellskredkonferanse starter da også med en rundtur og omvisning i nettopp Lyngenområdet, der Nordnes er ett av flere skredfarlige fjell. Ca. 6 000 personer er bosatt i områdene som vil være utsatt hvis det går et stort skred.

"Vi har brukt avanserte regnemodeller til å teste hvordan ulike faktorer kan påvirke hverandre. Testene viser at bølgehøyden er avhengig av volumet og tykkelsen på frontpartiet av skredet, hastigheten når skredet treffer vannet, samt hvor langt ut skredet beveger seg før det stanser. I tillegg vil skadene avhenge av hva som finnes av bebyggelse og infrastruktur, og i stor grad av hvordan varsling, beredskap og evakuering er organisert", forklarer Carl B. Harbitz, Avdelingsleder for Risiko, Skredgeoteknikk og Klimatilpasning på NGI.

Deler livsviktig kunnskap

NGI har noen av verdens fremste eksperter på flodbølger i fjorder. De har beregnet at et fjellskred i Lyngen kan gi en overflateheving i fjorden utenfor bebygde områder på opptil 25 meter. En flodbølge kan ramme de fleste lavereliggende deler av kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord og kanskje Nordreisa. Aller mest utsatt er Lyngseidet, som ligger rett over fjorden for Nordnes.

"Hvor stor en slik eventuell naturkatastrofe kan komme til å bli er avhengig av en rekke forhold", sier Harbitz, som også bidro som ekspertrådgiver da filmen Bølgen ble produsert.

Nasjonal Fjellskredkonferanse arrangeres av Fylkesmannen i Troms sammen med Politiet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NVE og Troms-kommunene Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.

Under overskriften Status for fjellskredarbeidet skal Carl Harbitz fra NGI sammen med Einar Anda fra NVE, snakke om oppskyllingshøyder og konsekvenser for byggesaker og evakuering. Harbitz vil vise hvordan NGI modellerer flodbølger etter fjellskred. Han vil ta for seg de viktigste utfordringene i dette arbeidet, samt praktisk bruk av resultatene som har kommet frem basert på omfattende og årelangt arbeide blant NGIs eksperter innen risiko og flodbølger.
 

foto Nordnes Lyngen cover red

Det rasutsatte området på Nordnes.

FAKTA: