NGI skal i løpet av de neste tre årene lede prosjekt REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier) som skal utvikle retningslinjer for å identifisere og evaluere effekten av kjemikalier i råvann og risiko knyttet til dette. Dette er første gang NGI vil være involvert i en større EU-regulering av miljøgifter.

- Prosjektet er finansiert av det tyske miljødirektoratet (Umweltbundesamt) og er et samarbeid mellom NGI, det tyske miljødirektoratet og Denkbares. REACH er et EU-godkjent kjemikalieregelverk som skal redusere risikoen og bedre beskyttelse mot bruk av kjemiske stoffer, og samtidig forbedre konkurranseevnen til EUs kjemikalieindustri, forklarer Sarah Hale, Fagansvarlig på avdelingen for Forurensning og arealutvikling på NGI.

uba logo REACH

 

Mange aktører involveres

Foreløpig mangler REACH gode kriterier for å vurdere om et kjemisk stoff potensielt kan utgjøre en risiko for råvann. NGI vil gjennom dette prosjektet forsøke å definere kriteriene til kjemikaler som kan føre til forurensning av råvann.

- Ved å bygge videre på arbeidet som allerede er utført av det tyske miljødirektoratet, vil viforsøke å finne ut om REACH-registrerte kjemikalier utgjør en risiko for råvann. NGI vil bli involvert i modellering av fysisk-kjemiske effekter av kjemikalier i miljøet, så vel som å bygge en forståelse av hvordan REACH blir brukt som EU-regulering.

NGI vil organisere workshops for representanter for europeiske REACH-registrerte kjemiselskaper, vannenergiverk, vannforskningsinstitutter, statlige miljøorganisasjoner og ECHA (European CHemicals Agency) for å formidle arbeidet, sier Sarah Hale.

Det overordnede målet for prosjektet er å utarbeide en komplett liste over REACH-registrerte kjemikalier som utgjør en risiko for råvann.

Kunnskapen man vil få gjennom dette prosjektet kan gi NGI en mer aktiv rolle i reguleringen av kjemikalier og vil være direkte relevant for arbeid utført av Miljødirektoratet i Norge.

FAKTA:

Prosjektets navn: UFO Plan 2016: REACH: Weiterentwicklung des Leitfadens zur Identifizierung und Bewertung rohwasserrelevanter Stoffe (FKZ 3716 67 416 0)

Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516

Les mer om REACH på miljødirektoratets hjemmeside: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/

Les mer om ECHA (European chemicals agency): https://echa.europa.eu/home