Bhutan har tilgang til like store vannkraftressurser som Norge, men likevel er dette et av verdens fattigste land. De snakker ikke om BNP, men måler i stedet Brutto Nasjonal Lykke. I nesten 30 år har Norge samarbeidet tett med Bhutan for å utvikle vannkraftressurser og tilrettelegge for langsiktig eksport av fornybar energi til India.

"NGI leverer rådgivningstjenester til to store vannkraftprosjekter i Bhutan i Himalaya. Bhutan er i ferd med å sikre 10 000 MW vannkraft fra et totalt potensial på 30 000 MW i hele landet", forklarer Rajinder Kumar Bhasin, teknisk ekspert hos NGI.

Geotekniske utfordringer

Bhutan er et fjellrikt land, og det er ingen enkel oppgave å finne ut hvordan man kan bygge infrastrukturen som trengs for å kunne hente ut de enorme mengdene med vannkraft. Derfor har det oppstått en rekke utfordringer i forbindelse med byggingen av vannkraftverkene Punatsangchhu P-I og P-II.

"Begge ligger i vanskelig terreng med komplekse geologiske og geotekniske utfordringer. Bergmassene er ustabile, og det er vanskelig å gjøre nøyaktige målinger", forklarer Rajinder Kumar Bhasin.

I konstruksjoner under bakken, som kraftstasjoner, kamre for utskilling av silt og inntakstunneler, kan det oppstå mange former for ustabilitet. Eksempelvis kan steinmasser løsne, havne i klem og splintres.

"Variasjonene i mineralinnhold, sammensetning og geomekaniske egenskaper gjør det vanskelig å forutse hvordan bergmassene kommer til å oppføre seg", sier Rajinder Kumar Bhasin.

En vinn-vinn-situasjon

Bhutan har rikelig med vann, og vannkraft utgjør en viktig del av landets økonomi. Salget av vannkraft står for den største delen av landets bruttonasjonalprodukt. Vannkraft er også den viktigste eksportvaren, og den bidrar til rundt 40 prosent av Bhutans totale eksport.

"NGI arbeider for vannkraftprosjektet Punatsangchhu i Bhutan, gjennom Direktoratet for vannressurser i India. NGI gjennomfører ingeniørgeologiske studier, inkludert karakterisering av bergmasser og design av stabiliserende tiltak i underjordiske konstruksjoner. Arbeidet utføres ved hjelp av numeriske simuleringer", forklarer Rajinder Kumar Bhasin.

Indias støtte til utviklingen av vannkraftsektoren i Bhutan er utgangspunktet for det økonomiske samarbeidet mellom Bhutan og India og en bærebjelke i det bilaterale samarbeidet. De to landenes samarbeid innen vannkraft fører til at India reduserer kraftunderskuddet ved hjelp av ren kraft fra Bhutan, samtidig som Bhutan får betydelige eksportinntekter.

"Dette er en bærekraftig vinn-vinn-situasjon for både Bhutan og India. Jeg er stolt av at NGI kan bidra til utviklingen i begge landene ved hjelp av vår geotekniske ekspertise, samtidig som vi fremmer bruken av ren og miljøvennlig vannkraft til et av verdens mest befolkede land", sier Rajinder Kumar Bhasin.

========================

FAKTA:

 • Sør-Asias store vannkraftpotensial er samlet rundt Himalaya i de nordlige delene av Nepal, Bhutan og India: Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand og Himachal Pradesh. Å bruke de store vannkraftressursene, spesielt i Nepal og Bhutan, kan være avgjørende for å oppfylle områdets stadig økende kraftbehov på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.
   
 • Vannkraftsamarbeidet mellom India og Bhutan startet i 1961 da de to landene signerte Jaldhaka-avtalen. Jaldhaka-prosjektet ligger på indisk side av grensen mellom India og Bhutan, i Vest-Bengal.
   
 • Siden slutten av 1980-tallet har Norge bidratt til utviklingen av varslingssystemer for naturkatastrofer, systemer for måling av isbreer og utarbeidelse av en hydrologisk datamodell for landet. Norge har også vært en betydelig bidragsyter i utarbeidelsen av nasjonale planer for bruk av vannressursene i Bhutan.
   
 • NGI har deltatt som ekspertrådgiver og vært en viktig bidragsyter i mange år. NGI bruker analytiske, empiriske og observasjonsbaserte (instrumentering) metoder for å kontrollere stabiliserende og forsterkende tiltak både over og under bakken.
   
 • Leveransene av rådgivningstjenester til vannkraftverkene Punatsangchhu P-I og P-II skal etter planen fortsette til prosjektene er fullført i 2021.

========================