Geoteknikk er et bygningsingeniørfag som handler om nettopp jord og bergs egenskaper i byggeteknisk henseende. Vurdering av stabilitet og styrkeforhold er helt sentralt. Kombinasjonen feltundersøkelser, laboratorietester og geoteknisk rådgivning med beregninger og prosjektering utgjør derfor en grunnpilar for NGI.

- Alle ledd i verdikjeden er like viktige for våre oppdragsgivere. Derfor har vi bygget opp Norges mest komplette utstyrspark for grunnundersøkelser og et verdensledende laboratorium for jord- og bergprøver, sier Lars Andresen, adm. dir. i NGI.

Første ledd er undersøkelser i felt. For at oppdragsgiveren skal få riktige råd trenger vi pålitelig informasjon om hva som befinner seg under bakken. Gjennom flere tiår har NGI bygget spisskompetanse på grunnundersøkelser. Hensynet til kvalitet og pålitelighet er avgjørende for hvilke metoder og utstyr som benyttes i hvert enkelt tilfelle.

Ny bore-rigg for prøvetaking i fast, hard grunn

Som et supplement til den eksisterende maskinparken for grunnboring og prøvetaking anskaffet NGI sommeren 2017 en avansert Sonic borerigg. Denne brukes til å bore i faste grunnforhold, som morenemasser, og hente opp sammenhengende prøver fra disse lagene.

Riggen er den første i sitt slag i Norge. Den er blant annet benyttet til grunnundersøkelser for den nye Ringeriksbanen, miljøprøvetaking av forurenset grunn, samt prøvetaking ned til 12 meter i en fyllingsdam der det var mistanke om lekkasjer.

- Sonic er en metode som bruker vibrasjoner i stedet for en hammer til å penetrere ned i bakken. Med en frekvens på 150 vibrasjoner i sekundet drives borestrengen nedover. Dermed kan vi hente opp representative prøver av stort sett alle typer materialer nede i bakken, forklarer Kristoffer Kåsin, som er avdelingsleder for feltundersøkelser i NGI. Men den er aller best egnet i faste, harde grunnforhold.

- Vi har blant annet tatt prøver av skifer, morenematerialer og fast sand. Disse materialene byr på store utfordringer ved bruk av konvensjonelle boremetoder, der en hammer utgjør drivkraften. Med Sonic-metoden kan vi hente opp en sammenhengende søyle av materialer, slik at vi får et enda bedre grunnlag for å analysere grunnforholdene, forteller Kåsin.

Fra prøvetaking til prosjektert løsning

Når prøvematerialet har vært gjennom omfattende testing i laboratoriet for å bestemme styrke- og deformasjonsegenskaper, benytter geoteknikere slike data til å vurdere og skape et bilde av grunnforholdene.

Deretter kan geoteknikeren analysere og beregne hvor mye grunnen tåler av belastning, og prosjektere nødvendige grunnarbeider og utforming av fundamenter for planlagte bygg og anlegg. På denne måten får oppdragsgiveren det best tenkelige grunnlaget for å gå videre med sitt byggeprosjekt. Til syvende og sist handler det om at bygninger, vei, jernbane og anleggsvirksomhet fundamenteres på sikker grunn.