Det ble gjort tre typer undersøkelser i april og juni 2015; prøvetaking av biologisk liv på sjøbunnen, av sedimenter på sjøbunnen og av overvannskummer. Livet på sjøbunnen ble undersøkt på 15 steder i Oslos havneområder. Resultatene viser at det biologiske livet på bunnen er i ferd med å etablere seg igjen, selv om det ennå er for tidlig å kunne vurdere totaleffekten.

Dessuten ble det tatt prøver av sedimentene 40 steder på sjøbunnen for kjemiske analyser, med tanke på mulige forekomster av miljøgifter. "Konsentrasjonen av miljøgifter er betydelig lavere enn før tiltaket ble igangsatt, unntatt for en stasjon innerst i Bjørvika, der noe ny forurensning er tilført fra land via overvannskummer – såkalt urban avrenning", sier Arne Pettersen, Avdelingsleder for vann og ressurser i NGI.

Viktig å tømme kummer

IMG 2447 500

Forurensende partikler fra trafikken skylles vekk med overvannet og går via kummer ut i havneområdet og fjorden, der de legger seg på sjøbunnen. Åtte slike overvannskummer ble undersøkt og analysert. Det ble funnet oppsamling av kobber, kvikksølv, bly, sink, tjærestoffer (PAH) og TBT i disse. Forurensningen kan også stamme fra Akerselva og Hovinbekken, som renner ut i Bjørvika.

"Det er viktig at Oslo kommune har kontroll på overvannshåndteringen og tømming av kummer for å hindre forurensning til sjøen og at det dannes nye forurensede sedimenter", sier Ellen Hambro, Direktør i Miljødirektoratet, på Miljødirektoratets nettsider om resultatet av overvåkingen.

Fortsatt overvåking

Det er målt noe økning i konsentrasjonen av miljøgifter i enkelte andre områder innerst mot land og ytterst mot områder hvor det ikke har vært en opprydding av sjøbunnen. Oslo Havn, som bestilte rapporten fra NGI og DNV-GL (Det Norske Veritas), vil fortsette å overvåke de aktuelle områdene.

"Alt vann renner ned til det laveste punktet, som hos oss betyr havna og fjorden. Vi som samarbeider innen vannområdet i Oslo er derfor opptatt av å finne kilder og effektive tiltak som stopper forurensningen fra å havne i fjorden. Ren Oslofjord-prosjektet er nå avsluttet, men vi vil fortsette med å ha fokus på vannkvalitet", sier Heidi Neilson, Miljøsjef i Oslo Havn KF.

==========

FAKTA:

  • Sjøbunnen i Indre Oslofjord var før oppryddingen sterkt forurenset med miljøgifter fra industri, skipsverft, kloakkutslipp, bunnstoff fra båter, vedfyring og trafikk på land gjennom mange år.  Forurensningen ble spredt i fjorden og la seg på bunnen.
  • Oppryddingen ble gjennomført via prosjektet Ren Oslofjord i perioden 2006 til 2011. Tiltakene var mudring og tildekking av sjøbunnen med ren sand eller leire.
  • Der det var behov for økt seilingsdyp, og der bunnen var særlig utsatt for oppvirvling, ble sjøbunnen mudret og deretter deponert i et dypvannsdeponi. Dette dypvannsdeponiet ble dekket til med sand. Andre steder ble sjøbunnen dekket til med rene masser.
  • Les mer om prosjekt Ren Oslofjord: http://www.renoslofjord.no/forsiden/ 
  • Les rapporten fra NGI og DNV-GL: http://www.oslohavn.no/filestore/Milj/2016NGIMiljovervkingPipervikaogBjrvikaovervannogsediment-ognaturmangfoldDNV-GL-4mai2016.pdf