Innovasjons-konseptet

Store infrastruktur-prosjekter overstiger ofte opprinnelige budsjetter med 20 til 50 prosent. Dette skyldes hovedsakelig usikkerhet knyttet til grunnforhold. Er det bløt eller fast grunn, er det langt ned til fast berg, er det store variasjoner langs strekningene som undersøkes, etc.?

- Borehull og punktvise sonderinger er den tradisjonelle form for grunnundersøkelser. Men dette er svært kostbart og tidkrevende. Geofysiske grunnundersøkelser fra helikopter gir rask informasjon om grunnforholdene over store områder, sier NGIs ansvarlige for denne satsingen, Andreas Pfaffhuber.

I nesten 10 år har NGI utført forskning og utvikling, blant annet via basisbevilgningen fra Norges forskningsråd som er svært viktig for tidligfase FoU og teknologiutvikling, med å tilpasse en luftbåren geofysisk metode til å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Slike geo-skanning-undersøkelser fra helikopter integrerer kompliserte geofysiske modeller med informasjon fra et meget begrenset antall borehull til å produsere en integrert modell av undergrunnen med statistisk usikkerhet. Maskinlæring er nøkkelen til suksess for denne teknologien fordi det integrerer enorme datamengder med varierende typer data.

EMeraldgeo 3 web

 
Ny epoke for grunnundersøkelser

FORNY2020 prosjektet "Airborne geo-intelligence: Revolutionizing geotechnical site investigations for large infrastructure projects" tar sikte på å kommersialisere luftbårne grunnundersøkelser. Det bygger på vellykkede resultater fra tidligere NGI-prosjekter både i Norge og internasjonalt. Integrering av geofysiske modeller med utvalgte bakkeobservasjoner ved hjelp av maskinlæring er selve motoren for at denne teknologien kan anvendes for flere og større prosjekter.

NGI har vært en pioner innen anvendelse av teknologien til å gjøre undersøkelser langs planlagte veg- og jernbanestrekninger. Anvendelse av metoden begrenses delvis av at det ikke er nok personer med spesialkompetanse til å interpretere og evaluere de store innsamlede datamengdene. Nyetableringen vil gjøre det enkelt og naturlig for praktiserende ingeniører å anvende slike undersøkelser direkte ifm. prosjektering uten å ha spesialkunnskap.

Siden etableringen av NGI i 1953 har det vært NGIs formål å drive forskning og utvikling som skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi som er nyttig og etterspurt av aktørene i markedet, og som tas i bruk. Siden etableringen av Electromagnetic Geosurvices ASA i 2002 (sammen med Equinor) fokuserer NGIs strategi sterkt på innovasjon og kommersialisering.