Sjøbunnen i Trondheim havn var sterkt forurenset etter tidligere tiders industri- og kloakkutslipp. Tungmetaller og andre miljøgifter i bunnsedimentene ble spredt, blant annet via organismer og skipstrafikk. Derfor måtte noe gjøres. Prosjektet Renere Havn har vært et tverrfaglig prosjekt og er finansiert av Miljødirektoratet, Trondheim havn og Trondheim kommune.

NGIs miljørådgivere og geoteknikere har prosjektert tiltakene, som i hovedsak har bestått av tildekking av forurensede masser i områdene Ilsvika, Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna, samt mudring (oppgraving av sjøbunn).

- Prosjektet har gått kjempebra. Alt gikk ikke etter planen, men det som har dukket opp av problemer har vi løst, sa prosjektleder Silje Salomonsen i Trondheim Havn til Adresseavisen i forbindelse med åpningen av det nye anlegget i juni.  Hun mener at Trondheim med dette fikk landets reneste havn.

Gammelt tre og badende direktør

Som en del av prosjektet er kaianlegget i Gryta-kanalen blitt fornyet og forsterket. Her ble de gamle kanalveggene i tre fra 1800-tallet byttet ut med 180 meter spuntvegg i stål på begge sider av kanalen.

- Prosjektet var komplisert fordi arbeidene ikke skulle gå ut over eksisterende bebyggelse som ligger tett innpå på landsiden. Dessuten var det mye infrastruktur å ta hensyn til der hvor spuntveggene skulle forankres. Anlegget var også svært krevende fordi tungt utstyr og maskiner måtte fraktes over grunn som hvilte på de gamle og svake kanalveggene, forteller Kyrre Emaus, geotekniker, NGI Trondheim.

I tillegg til stabilisering av kaianlegget er 75.000 kubikkmeter med forurensede masser gravd opp, og det er lagt ut ca. 400.000 kvadratmeter ny sjøbunn, noe som tilsvarer ca. 55 fotballbaner. Bunnen består nå av ren, knust kalkstein som hindrer miljøgiftene i å spre seg videre i næringskjeden.

Under åpning av anlegget i juni hoppet direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet ut i havnebassenget fra Brattørkaia, og erklærte at hun var godt fornøyd med vannkvaliteten. Den badende direktøren markerte samtidig, at prosjektet Renere Havn nå er ferdig.

Fakta om renere havn

 • Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn og støttes av Miljødirektoratet. Oppdraget har vært å rydde opp på sjøbunnen i de fire sentrale havneområdene, Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna.
 • Mål: Redusere aktiv forurensning fra land og redusere spredning av miljøgifter fra sjøbunnen.
 • Sjøbunnen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna er dekket med ren, knust kalkstein.
 • For å sikre dypt nok farvann for båtene som trafikkerer havna, er det gravd opp 75 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn. Tildekking med kalkstein er gjort etter at massene er fjernet.
 • De forurensede massene som er gravd opp er isolert i to deponier i Nyhavna. 25 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn i et strandkantdeponi har blitt et nytt landareal i området. 50 000 kubikkmeter ligger i et sjøbunnsdeponi utenfor Dora 1. Deponiene skal overvåkes i 12 år.
 • De gamle kanalveggene i Gryta fra 1800-tallet er byttet ut med stålvegger og området er stabilisert.
 • Lusparken i Gryta blir grønnere, større og bilfri sommeren 2016.
 • Nytt landområde i Nyhavna er bygd ved å gjenbruke forurenset sjøbunn fra havna.
 • Oppryddingen koster 221 millioner kroner. Staten dekker 75 prosent av miljøtiltakene.
 • Se mer på prosjektets webside: www.renerehavn.no
 • Se prosjektreferanse på NGI.NO
Fish Credits Geir Mogen Tibe article
Dredging in Kanalen Credits Paranode article