Det sies at diamanter varer evig. I verdenshistorien har mange land gått til krig for både gull, olje og diamanter. Men verken diamanter eller olje har noen verdi hvis det ikke finnes rent drikkevann.

I samarbeid med det tyske miljødirektoratet (Umweltbundesamt) arrangerer NGI en workshop for å diskutere de nylig foreslåtte kriteriene og vurderingsprosedyren for å identifisere kjemiske stoffer som kan utgjøre en fare for drikkevannet. Hittil har mer enn 100 personer meldt seg på den åpne workshopen, som arrangeres i Berlin den 13. og 14. mars 2018.

«Vann blir en stadig knappere ressurs. Verden trenger rent, friskt og giftfritt drikkevann. Å beskytte denne ressursen er årsaken til at vi har startet på denne reisen for å beskytte vannkvaliteten for oss alle», sier Hans Peter Arp, seniorspesialist i avdelingen for vann og ressurser hos NGI.

De tilpasningsdyktige kjemikaliene overlever

For at et kjemisk stoff som slippes ut i miljøet skal kunne utgjøre en trussel for drikkevannskildene våre, må det overvinne en rekke hindringer.

«Det er bare de mest ’tilpasningsdyktige’ og utholdende kjemikaliene som tåler å bli overført fra utslippsstedet, gjennom jordsmonn, elvebredder, vannførende sjikt og andre naturlige og kunstige barrierer – en reise som ofte tar flere uker, eller mer. Derfor er det bare de stoffene som både er utholdende i miljøet og mobile i det akvatiske miljøet som kan overleve en slik reise», forklarer Hans Peter Arp.

I samsvar med EUs REACH-regelverk (forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier) har UBA foreslått kriterier og en vurderingsprosedyre for å identifisere Persistent, Mobile, Toxic (utholdende, mobile og giftige, forkortet til PMT) og very Persistent, very Mobile (veldig utholdende og veldig mobile, forkortet til vPvM) stoffer som utgjør en fare for drikkevannskildene.

Åpen høring og diskusjon

Workshopen «PMT and vPvM substances under REACH: Voluntary measures and regulatory options to protect the sources of drinking water» vil videreføre diskusjonen om de foreslåtte kriteriene og trinnene for identifisering i forbindelse med implementering av konseptet.

Til denne workshopen har NGI utarbeidet en foreløpig vurdering av stoffene som er registrert i REACH og som kan oppfylle de foreslåtte kriteriene for PMT og vPvM. Se rapporten her.

Den første dagen av workshopen skal dreie seg om de foreslåtte kriteriene for PMT og vPvM, samt synspunkter fra den kjemiske industrien, vannmyndigheter, forskere og beslutningstakere, inkludert foredragsholdere fra CEFIC, Oasen, DVGW og det sveitsiske miljødirektoratet (BAFU). De vil legge frem synspunktene til industrien, vannmyndighetene, forskerne og beslutningstakerne.

Den andre dagen skal dreie seg om konseptets fremtid, nærmere bestemt fordeler knyttet til frivillige tiltak, regelverk og formildende tiltak. Det blir presentert flere pilot-prosjekter, og EU-kommisjonen vil dele sine meninger om dagens og fremtidens alternativer for regelverk for PMT-kjemikalier.

=============================

FAKTA OG BAKGRUNN:

=============================