Som miljø-og anleggsgeoteknisk rådgiver i dette prosjektet har NGI bidratt til positive bærekrafttiltak. Dette er knyttet til reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering som er estimert til 5.600 tonn CO2-ekvivalenter. I hovedsak er dette som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser.
   
Skanska har hatt store besparelser i prosjektet, siden de har fått aksept for omdisponering og lokal bruk av morenemasser, i tråd med NGIs løsningsforslag. Bærekraft og god økonomi går derfor hånd i hånd.
   
Riksvei 3/25 er første norske prosjekt som oppnår Whole Team Award. Det betyr at også tidligfase, prosjektering, byggefase og planlegging av driftsfase er sertifisert. Dette er et OPS-prosjekt, og Statens vegvesen har kontrakt med selskapet Hedmarksvegen AS, som har med seg Skanska som utførende entreprenør. Prosjektet består av 15,2 kilometer firefelts vei med midtdeler og 10,4 kilometer to- og trefelts vei med midtdeler, samt blant annet ti bruer og 18 over- og underganger.
   

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/baerekraft-og-god-okonomi-hand-i-hand?publisherId=17847189&releaseId=17889764