Et ca 150 meter bredt skred hadde løsnet øst på området til Enebakk bussterminal, i Lillestrømveien 906 (Rv120), på vestsiden av Øyeren syd-øst for Oslo. Skredet ligger innenfor en avmerket kvikkleiresone.

Skredet har så langt ikke berørt bygg eller busser, og det er ikke meldt om personer som er tatt eller skadet av skredet. Etter råd fra NGI evakuerte politiet alle boliger innenfor kvikkleiresonen (7 boliger) og tilgangen til bussterminalen der skredet skjedde. Det ble etablere skredvakt langs Rv120 i nordre og søndre ende av sonen, og kontroll på trafikk til og fra gårdene vest for Rv120.

Oppdrag for NVE

Etter gjeldende avtale med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) gjøres NGIs arbeid gjennom rammeavtale for akuttbefaring og -assistanse i forbindelse med skred. I løpet av lørdagen satte NGI sammen en gruppe for å planlegge og gjennomføre videre undersøkelse og vurdering av skredområdet. Det viktigste er å kartlegge grunnforhold i området som er evakuert. En borerigg med mannskap og geotekniker kom på plass søndag morgen.

Resultater fra undersøkelsene ble sendt løpende til NGI i Oslo for videre vurdering. Det er planlagt sju boringer med sondering innenfor sonen. Feltundersøkelsene fortsetter til disse er utført.

Kvikkleire

Det er spesielt ønskelig å avdekke om det er kvikkleire i grunnen, og hvor mye. Basert på undersøkelsene som er gjort har vi bestemt oss for å ta opp prøver av leira for videre undersøkelser i vårt laboratorium i Oslo. Lab. Dette vil kunne bekrefte om det er kvikkleire.

Det ventes at resultater fra undersøkelsene vil være klare i løpet av de nærmeste dagene. Først når disse er vurdert vil NGI kunne gi anbefaling om evakuering kan avsluttes eller ikke. NGI har ikke gjort noen vurdering om årsaksforhold til skredet.

Begrenset tilgang til området

Søndag sa politiet og kommunen nei til å slippe uvedkommende inn i det skredutsatte området. De evakuerte hadde ikke engang fått lov til å komme inn i husene sine og hente nødvendige medisiner. I dag, mandag har myndighetene løsnet på dette kravet og gitt tillatelse til at media får komme til for å filme fra området og de pågående grunnundersøkelsene.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


KONTAKTER:
Einar John Lande - einar.john.lande@ngi.no


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/assisterer-ved-skred-i-enebakk?publisherId=17847189&releaseId=17878859