NGI er Norges fremste kompetansesenter innenfor naturfarerelaterte oppgaver, derunder snøskredsteinskred, fjellskred og løsmasseskred som kvikkleireskred, jord- og flomskred. Vi har også ekspertise innen vannrelaterte naturfarer som flom og overvann, samt stormflo, havnivåstigning og flodbølger (tsunami), i tillegg til kompetanse på jordskjelv.

Hyppighet, utbredelse og konsekvens av de fleste naturfarer vil høyst sannsynlig endres med forventede klimaendringer. NGI har kompetanse på vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning for aktuelle naturfarer, i tillegg til vurdering av risiko og sårbarhet.

Plan- og bygningsloven setter krav til vurdering av naturskade i forbindelse med all byggeaktivitet i Norge. NGI gir råd og veiledning til utbyggere og myndigheter i henhold til gjeldende lovverk. Vi benytter oss av den nyeste teknologien der geofysikk, fjernmåling og GIS er sentrale verktøy i vårt arbeid med naturfarer. Disse verktøyene brukes blant annet aktivt som ledd i kartleggingsarbeidet.

Våre eksperter kjenner de lokale forholdene i de fleste utsatte områder av landet, og har tilgang til store mengder erfaringsdata. Vi har kartlagt skredfarlige kvikkleiresoner, samt områder eksponert for snø- og steinskred i store deler av Norge. NGI har en egen forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet; Fonnbu, som administreres av vårt kontor i Stryn. Ved akutte skredhendelser blir NGI ofte kontaktet for å bistå lokale myndigheter med råd om sikkerhet samt råd om videre oppfølging, f.eks. risikoanalyse og sikringstiltak. I tillegg underviser våre ansatte ved universiteter og høyskoler, samt tilbyr kurs til kommuner, redningsetater og andre med behov for kunnskap om naturfarer.

Oppdrag og spisskompetanse

Typiske oppdrag for våre naturfareeksperter er vurdering av skred- og flomfare, klimatilpasning og sikringstiltak. I tillegg driver vi snøskredvarsling for infrastruktureiere, utbyggere og kommuner. Forsvaret benytter jevnlig NGIs skredekspertise ved gjennomføring av NATOs vinterøvelser i Norge.

NGI har vært aktivt med i arbeidet med å vurdere fare relatert til mulige flodbølger fra fjellskred.  Som ledende miljø i Norge har NGI beregnet potensielle flodbølger etter fjellskred fra blant annet Åkerneset (i Storfjorden mellom Stranda og Hellesylt) i Møre og Romsdal og fra flere fjell langs fjorden Lyngen i Troms. Både her og i andre utsatte fjorder og innsjøer har vi utført detaljerte oppskyllingsberegninger for flodbølger som følge av mulige fjellskred.

NGIs instrumenteringsavdeling kan levere skreddersydde overvåkingssystemer for naturskadeproblemer, derunder overvåkning av potensielle skred, flommer, setninger, deformasjoner og grunnvannsendringer.

Ved henvendelser om assistanse i forbindelse med skred og skredfare, ring NGIs skredtelefon: 993 03 000.

Se organisasjonskart for NGI.