NGI har Norges største maskinpark for feltundersøkelser (borerigger for prøvetaking av grunnen, sonderinger etc.), og NGIs geotekniske laboratorium er et av de største og ledende i sitt slag i verden.

Laboratoriet utfører et stort volum rutineundersøkelser og standardisert testing på opptatte prøver ifm. planlagte byggeprosjekter, både for NGIs virksomhet og for andre geotekiske firmaer. NGI utfører også omfattende forskingsoppgaver og utvikling av nye metoder og undersøkelser av mekanisk og dynamisk oppførsel av geomaterialer.

Instrumentering, overvåking og verifisering av hvordan konstruksjoner på og i bakken (og sjøbunnen) oppfører seg ifm. installasjon og operasjonell tilstand har vært en sentral virksomhet siden etableringen av NGI. Planlegging og gjennomføring av modellforsøk i liten og stor skala (ofte fullskala), på land og offshore, er en meget sentral, spesialisert og viktig oppgave. Dette krever omfattende kompetanse og variert komplementær kunnskap. NGI er internasjonalt ledende innen dette feltet med oppgaver for industri og næringsliv i alle verdensdeler.