NGI har vært med på å legge grunnlaget for den norske offshorenæringen. Spisskompetanse innen geoteknikk, geologi, geofysikk og instrumentering gir oss et unikt utgangspunkt for å utvikle kostnadseffektive og sikre løsninger for våre oppdragsgivere. I samarbeid med industrien bidrar vi til å finne praktiske løsninger på deres utfordringer. NGI er derfor en etterspurt geofaglig rådgiver med oppdrag over hele verden.

Hvem er kundene våre

NGI tilbyr et variert tjenestespekter for offshore-industrien. De viktigste kundene våre er de store energiselskapene og deres underleverandører som planlegger og utfører offshore utbygging.

Kundene våre har behov for omfattende ekspertise innen offshore grunnundersøkelser, fundamentering, geohazards, petroleumsgeomekanikk, CO2 lagring i grunnen, undervannsteknologi og instrumentert overvåking av strukturer og prosesser. Vi jobber sammen med norske og internasjonale leverandører og utvikler nye fundamentløsninger for blant annet offshore vindkraft.

Hva kjennetegner oss

NGI er kjent for sin ekspertise knyttet til nye feltmetoder for å undersøke sjøbunnssedimenter. Vi har anerkjent spisskompetanse, blant annet via vårt velrennomerte geotekniske laboratorium, for å vurdere jordarters oppførsel under bølgebelastning og risikovurdering i forbindelse med offshore utbygginger og installasjoner, samt undergrunnens egnethet som lager for CO2.

Oppdrag og spisskompetanse

Vi har deltatt i fundamentering av de store gravitasjonsplattformene på Statfjord-, Gullfaks-, Troll- og Hiberniafeltet. NGI deltok i utviklingen av teknologi for sugeankre helt fra starten. Dette er i dag en vanlig metode for forankring og fundamentering av offshorekonstruksjoner. Ekspertisen innen offshorefundamentering benyttes nå også aktivt til fundamentering av vindmøller offshore.

NGI er en av pionerene i vurdering av geohazards, som jordskjelv, undersjøiske skred og utlekking av gass i sjøbunnen. Hovedekspertisen vår er forståelse av mekanismer som fører til ustabil sjøbunn, modellering av massebevegelse eller skred, samt kvantifisering av risiko og vurderingen av sannsynlighet for geohazards.

Pådriver for utvikling av geofagene

NGI har ledet en rekke internasjonale forskningsprogrammer for offsshoreindustrien og samarbeider med forskningsinstitusjoner over hele verden. I dag deltar NGI aktivt i arbeidet med å utvikle ny og viktig teknologi for fremtiden. NGI deltar i flere FoU-prosjekter for å finne egnede deponiområder, trygge teknikker for lagring av CO2 og sikre metoder for å overvåke offshore konstruksjoner og sedimentene i driftsfasen.