NGI har internasjonal anerkjent ekspertise for å vurdere fare for naturskader. Vi bistår med sikring av liv og materielle verdier. Rundt 20 prosent av NGIs aktivitet er relatert til naturskade. Spisskompetanse innen naturgeografi, meteorologi, geologi, geoteknikk, hydrologi, bergmekanikk, bølgedynamikk, måleteknikk, informasjonsteknologi, matematikk og fysikk gir oss et unikt utgangspunkt som rådgiver til næringsliv, myndigheter, grunneiere og andre med ansvar for risiko og sikkerhet.

NGI arbeider med naturfarer som: 

Plan- og bygningsloven setter krav til vurdering av naturskade i forbindelse med all byggeaktivitet i Norge. NGI gir råd og veiledning til utbyggere og myndigheter i henhold til gjeldende lovverk.

Våre eksperter kjenner lokale forhold i de fleste skredutsatte områder av landet, og har tilgang til erfaringsdata fra mer enn 50 år. Vi har kartlagt skredfarlige kvikkleiresoner, samt utsatte områder for snø- og steinskred i Norge. NGI har en egen snøskredforskningsstasjon på Strynefjellet, Fonnbu, og et kontor i Stryn. Ved de fleste større akutte skredhendelser blir NGI kontaktet for å bistå lokale myndigheter og gi råd om sikkerhet.

Oppdrag og spisskompetanse

Vi vurderer skredfare og driver snøskredvarsling for blant annet Statens vegvesen, Jernbaneverket og flere kommuner. Forsvaret benytter NGIs skredekspertise ved alle NATOs vinterøvelser i Norge. NGI har vært aktivt med i arbeidet med å vurdere faren for fjellskred på Åkneset i Stranda kommune. Både her og i andre fjordkommuner på Nordvestlandet har vi utført detaljerte oppskyllingsberegninger av flodbølger dannet av fjellskred. NGIs instrumenteringsavdeling kan levere skreddersydde overvåkingssystemer for naturskadeproblemer.

Pådriver for utvikling av geofagene

NGI samler jevnlig myndigheter og institusjoner med skredfaglig kompetanse til utveksling av erfaringer. Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter bidrar til økt kompetanse. NGI var en av hovedaktørene i Geoextreme-prosjektet og ledet InfraRisk-prosjektet som omhandlet skred, klimaendringer og ekstremværshendelser i forhold til vei og jernbane i Norge. NGI deltar aktivt i flere EU-prosjekter innen skred og risikohåndtering, og har på denne måten tett kontakt med internasjonal forskning.