Nøkkelkompetansen

er innen undersøkelse, overvåkning, risikovurdering, tiltaksvurdering og oppfølging av opprydding. Vi jobber også mye med å nyttiggjøre avfall og restprodukter og miljøkartlegging av bygg.

Med spisskompetanse innen geoteknikk, geologi, miljøkjemi, hydrogeologi, mikrobiologi og måleteknikk har vi et unikt utgangspunkt for å levere skreddersydde og optimale løsninger. Environmental due diligence (EDD), undersøkelse og rehabilitering av havner, flyplasser, jernbane-, nærings- og industriområder, gruveavrenning, fyllinger og avfallsdeponier er blant våre arbeidsområder.

Hvem er kundene våre

Vi er en naturlig samarbeidspartner for offentlige og private byggherrer, myndigheter, rådgivere, entreprenører og industri.

Hva kjennetegner oss

NGI har siden midten av 80-tallet utført miljøteknisk forskning, utvikling og rådgivning. NGI arbeider for bærekraftige og kostnadseffektive løsninger for å rehabilitere forurenset grunn, grunnvann og sediment. Vårt moderne miljølaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering. Via for eksempel modellforsøk i liten skala kan vi utvikle og vurdere effekten og nytteverdien av ulike miljøtiltak.

Pådriver for utvikling av geofagene

NGI har ledet en rekke forskningsprogrammer innen miljøteknologi og samarbeider med forskningsinstitusjoner over hele verden. For Norges forskningsråd ledet NGI OPTICAP, et program for vurdering og utvikling av alternative metoder for sikring av forurensede sedimenter i havner og fjorder. Vi har vært med på å utvikle metodikk for risikovurdering av forurenset grunn og sediment, samt kartlegging av syredannende bergarter. NGI har holdt kurs for Miljødirektoratet, Miljøringen og for flere kunder innen våre kompetansefelt.