Spisskompetanse tilegnet gjennom forskning og rådgivningsoppdrag innen geoteknikk og ingeniørgeologi gjør oss i stand til å tilby et bredt tjenestespekter til våre kunder. Vi tilbyr et omfattende utvalg av geofaglige tjenester for BA-sektoren. NGI er derfor en naturlig samarbeidspartner for byggherrer, myndigheter, rådgivere, entreprenører og industri. I 2015 var 45% av NGIs omsetning relatert til bygg- og anleggsmarkedet.

Våre tjenester benyttes for bygg, veg, bane, bruer, kaier, havner, VA-anlegg, tunneler, fjellanlegg, dammer og forbygninger. Vi dekker hele spekteret i planfasen fra mulighetsstudier til detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen, samt utvikling av nye og forbedrede metoder for beregninger prosjektering via forskning.

Oppdrag og spisskompetanse

NGI er en anerkjent og etterspurt rådgiver både nasjonalt og internasjonalt. Vi har spisskompetanse på materialoppførsel av bløt leire, og har gjort oss spesielt bemerket for fundamentering i slike grunnforhold. NGI har bidratt til å sette bransjestandarden. Innen ingeniørgeologi er spisskompetansen vår knyttet til oppsprukket berg og sikringsomfang.

NGI har sentral godkjenning som "Ansvarlig prosjekterende" (RIG) og "Ansvarlig søker" i tiltaksklasse 3 i henhold til plan- og bygningsloven. Vi har bidratt til fundamentering av store bygg som Operaen i Oslo og kryssingen for E18 i Bjørvika. På 70-tallet bidro vi til utvikling av slisse-veggmetoden for byggingen av T-banen gjennom Oslo. Metoden ble senere også benyttet for Bjørvika-kryssingen.

Pålitelige grunnundersøkelser er en forutsetning for optimal fundamentering og gjennomføring av grunnarbeider. NGI utfører tradisjonelle grunnundersøkelser med boring og prøvetaking av løsmasser og påfølgende laboratorietesting, samt et variert spekter av geofysiske undersøkelsesmetoder.

Pådriver for utvikling av geofagene

NGI deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt og internasjonalt. Flere av våre eksperter sitter i fagkomiteer, ekspertpanel og standardiseringsutvalg. Vi driver omfattende foredragsvirksomhet, og NGI er gjerne vertskap for bransjearrangementer.

Med støtte fra Norges forskningsråd og industrien gjennomfører NGI FoU-prosjekter på aktuelle problemstillinger. Eksempler er BegrensSkade og GeoFuture. I et annet forskningsprogram i samarbeid med BA-bransjen har vi utviklet metoder og rutiner for bygging i områder med alunskifer (black shale). Typiske problemstillinger ved slike grunnforhold er svelling når alunskifer kommer i kontakt med luft og vann, samt utvikling av radongass.

NGI bidrar også aktivt til utvikling av metoder og rutiner for sikring av tunneler og bergrom.