NGI for studenter

NGI, som kompetansesenter, satser på en jevn tilgang av nyutdannede kandidater. Hvert år har rundt 10-15 studenter sommerjobb på NGI. Flertallet kommer fra NTNU og UiO. Via sommerjobben får mange studenter erfaring innen felt-, laboratorie-, forsknings- og prosjekteringsoppgaver. Målet med sommerjobben er at studentene skal få en introduksjon til NGI og til anvendelse av fagene de studerer i prosjekter.

NGI bidrar med prosjekt- og mastergrads-oppgaver og faglig veiledning til disse. Våre ansattes spisskompetanse innen forskjellige nisjer av geo-fagene gjør at du får muligheten til å samarbeide og bryne ideer med de beste innen faget.  Se link under "Se mer om".

NGI som fremtidig arbeidsplass

NGI rekrutterer aktivt studenter og nyutdannede med geoteknisk og geofaglig bakgrunn. Gjennom sommerjobb eller prosjekt- og masteroppgavene i samarbeid med NGI åpner det seg muligheter for at NGI også kan bli en fremtidig arbeidsplass.

Geoteknikk – hva er det?

Geoteknikk er det ingeniørfaget som handler om jord og bergs egenskaper i byggeteknisk henseende, og vurdering av stabilitet og fare for skred. Se også film om geoteknikk på den internasjonale geoteknikk-foreningens (ISSMGE) nettsider, med beskrivelse av geoteknikkfaget.

Med jord menes her løsmasseavsetninger og sedimenter. Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Leire, silt, sand, berg og snø er viktige materialer i geoteknikken. Geoteknikk omfatter fagfelt som jord- og bergmekanikk, geofysikk, hydrogeologi og tilgrensende fagområder som geologi. Geoteknikk og ingeniørgeologi er en spesialisering innen bygningsingeniørfaget.