Snøskred - Snow Avalanche
 

 


  Programmet for snøskredforskning som startet i 1997 med en årlig budsjettramme på 2,5 millioner kroner er finansiert av Norges forskningsråd. Det vil foreløpig fortsette ut 2006.

Snøskred fører hvert år til tap av menneskeliv, skader på bygninger og stengning av viktige ferdselsårer. I gjennomsnitt mister 6 personer livet som følge av snøskred hver vinter. I 1986 mistet 16 soldater livet i Vassdalen i Nordland. I 1979 omkom 11 personer og 270 bygninger ble truffet av snøskred.

Sikringsvoll mot snøskred i Gudvangen
 
Vintrene 1993 og 1994 (Odda og Ullensvang) og 1996 (Tromsø og Hammerfest) ble flere hundre personer evakuert på grunn av stor skredfare.

Det foregår en utstrakt bygging i potensielt skredutsatt terreng i Norge av både bolighus, veger, kraftlinjer etc. Flere lokalsamfunn på Vestlandet og i Nord-Norge ligger utsatt for snøskredfare med store psykiske belastninger for beboere. Det er et stort behov for nasjonal kompetanse som kan gi råd vedrørende snø og snøskredfare. I 1972 bestemte Stortinget at det skulle etableres en fast tjeneste for forskning og rådgivning omkring snøskred i Norge og at denne virksomheten skulle legges til NGI.

Skredfaglige utfordringer

Det er et stort behov for skredkompetanse i Norge. NGI mottar nærmest daglig henvendelser fra kommuner, Vegvesenet, Jernbaneverket, Forsvaret og private om skredfaglige problemstillinger. De største faglige utfordringer i forhold til samfunnets behov ligger innenfor følgende områder:

 • Identifisering og kartlegging av skredutsatte områder
 • Varsling av akutt skredfare
 • Dimensjonering og utforming av sikringstiltak
 • Forbedret informasjonstjeneste ovenfor publikum
 • Opplæring og kursvirksomhet

Snøskredforskning ved NGI er beskrevet i de følgende delene av dette nettstedet. For 2005 inneholder prosjektet følgende hovedsatsningsområder

 • Skreddynamiske modeller
 • Eu-prosjektet SATSIE
 • Sørpeskred
 • Meteorologiske forhold
 • Informasjon til publikum
 • Skredforskningsstasjonen på Strynefjellet
 
 
Addresse: Sognsveien 72, 0806 Oslo, Tlf.: +4722023000, Fax: +4722230448, ngi@ngi.no


Copyright © NGI 2001-2005 All Rights Reserved