Den europeiske skredfareskalaen

Snøskredvarsler fra NGI gis i henhold til den europeiske skredfareskalaen. Skalaen går fra faregrad 1 - liten skredfare til faregrad 5 - meget stor skredfare. 

Faregrad Symbol Stabilitet av snødekket Sannsynlighet for snøskred Fare for veier og bebyggelse Forholdsregler ved ferdsel i terrenget

5
Meget stor

Snødekket har generelt svake bindinger og er svært ustabilt.

Mange store, i noen tilfeller svært store, naturlig utløste skred forventes, også i moderat bratt terreng*.

Akutt fare. Omfattende sikkerhetstiltak.

Svært ugunstige forhold. Unngå alt skredutsatt terreng.

4
Stor

Snødekket har svake bindinger i de fleste brattheng*.

Skredutløsning er sannsynlig også ved liten tilleggsbelastning** i mange brattheng*. Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred.

Mange utsatte steder er i fare. Forebyggende tiltak anbefales på disse stedene.

Ugunstige forhold. Omfattende erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig. Ferdsel begrenses til moderat bratt terreng*, utløpsområder bør unngås.

3
Betydelig

Snødekket har moderat til svake bindinger i mange brattheng*.

Skredutløsning er mulig, også ved liten tilleggsbelastning** i brattheng*. Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.

Noen utsatte steder er i fare. Enkelte forebyggende tiltak anbefales på disse stedene.

Delvis ugunstige forhold. Erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig. Brattheng* som er spesielt utsatt bør unngås hvis mulig.

2
Moderat

Snødekket har moderate bindinger i noen brattheng*, for øvrig har det sterke bindinger.

Skredutløsning er mulig, spesielt ved store tilleggsbelastninger** i brattheng*. Store naturlig utløste skred forventes ikke.

Liten fare fra naturlige skred.

Stort sett gunstige forhold. Gjennomtenkt rutevalg, spesielt i utsatte brattheng*.

1
Liten

Snødekket har generelt sterke bindinger og er stabilt.

Skredutløsning er generelt kun mulig ved store tilleggsbelastninger i noen få ekstreme heng*. Kun små naturlig utløste skred er mulig.

Ingen fare.

Generelt trygge forhold.

Ikke vurdert

Brukes når skredfaren i området ikke er vurdert i dag


Forklaringer:

* Kan være beskrevet i mer detalj i teksten i et skredvarsel (bl.a. avhengig av høydenivå, hengretning (le-side, skygge-side) og terrengforhold).

  • moderat bratt terreng: Heng slakere enn ca. 30 grader
  • brattheng: Heng brattere enn ca. 30 grader
  • ekstreme heng: Terreng spesielt skredutsatt pga; bratthet (vanligvis brattere enn ca. 40 grader), terrengform, nærhet til rygg, underlagets ruhet.

** Tillegsbelastning:

  • stor (f.eks. gruppe skiløpere uten avstand, snøskuter, sprengning).
  • liten (f.eks. en skiløper, snowboarder, en person på truger)

Naturlige skred:

  • Utløst uten menneskelig påvirkning

Hengretning:

  • Kompassretningen skråningen vender mot (sett nedover skråningen)

Utsatte steder:

  • Spesielt farlige steder

NGI har utarbeidet mer bakgrunnsinformasjon om skredfareskalaen.

 

Last ned skredfareskalaen i ulike formater

MS Word Microsoft Word
(format A4)

 

Last ned filen her
PDF Adobe Acrobat
(format A4)

Last ned filen her
JPG Bildefil
(format A4)

Last ned filen her
JPG Bildefil, poster
(format A4)

Last ned filen her

Du kan også linke til denne siden.

Skredfareskalaen finnes også på flere språk (engelsk, tysk, fransk, italiensk).