Smakebiter fra NGI

Offshore energi

NGI er en internasjonalt etterspurt geofaglig rådgiver for offshorenæringen, knyttet til leting, utbygging og drift av offshorefelt.

Les mer...

Bygg, anlegg og samferdsel

NGI er Norges største geofaglige kompetanse-senter med tjenester knyttet til bygg og infrastruktur i Norge og internasjonalt.

Les mer...

Naturfare

NGI bistår næringsliv, myndigheter, politi og grunneiere med ekspertise for å håndtere alle former for skred.

Les mer...

Miljøteknologi

NGI finner løsninger og bistår myndigheter og industri med opprydding av forurenset jord, berg, sedimenter og grunnvann.

Les mer...

Flodbølger

Flodbølger fører til omfattende skader og tap av liv. Eksempler er tsunamikatastrofen i det Indiske hav i 2004.

Les mer...

Fundamentering på land

Kvalifisert utgraving og angivelse av hvordan fundamentet for det planlagte byggverket skal utformes er avgjørende.

Les mer...

Geo-energi

Geo-energi er miljøvennlig, lett tilgjengelig overalt og økonomisk gunstig. NGI har kunnskapen til å utvikle geo-energi anlegg.

Les mer...

Geofysikk

Elektromagnetiske og seismiske bølger kan avdekke reservoarer med for eksempel vann, gass eller olje.

Les mer...

Geografisk informa-sjonsteknologi (GIT)

GIT er digitale systemer som brukes til å registrere, modellere, analysere og presentere geografisk refererte data.

Les mer...

Grunnundersøkelser på land

NGI utfører grunnunder-søkelser og videreutvikler metoder for sondering og bedre prøvekvalitet.

Les mer...

Grunnvann og hydrogeologi

Grunnvann er en viktig resurs, men kan også føre til ødeleggelser. Grunnvanns-senkning kan føre til skade på bygg og infrastruktur.

Les mer...

Ingeniørgeologi og bergteknikk

Med spisskompetanse innnen materialegenskaper til oppsprukket berg, videre-utvikler NGI system for sikringsbehov i bergrom.

Les mer...

Instrumentering og overvåking

Ny teknologi strekker hele tiden grensene for hva som kan måles og overvåkes.

Les mer...

Jord- og fjellskred

Store nedbørsmengder eller ekstreme belastninger fører til jord- og løsmasseskred. Klimaendring vil føre til flere skred på helt nye steder.

Les mer...

Laboratorie- og modellforsøk

Kvaliteten på undersøkelser av jordarters styrke- og deformasjonsegenskaper har gjort NGIs laboratorium verdenskjent.

Les mer...

Miljøteknologi

Miljøforurensning er en trussel for helse, matfor-syning og økosystemet. NGI bidrar til opprydning i grunn, grunnvann og sediment.

Les mer...

Numerisk modellering

I mange tilfeller er det helt nødvendig å beregne og teste ut scenarier matematisk, for å forutsi hva som vil skje i en gitt situasjon.

Les mer...

Offshore grunnundersøkelser

Det er stort behov for pålitelige data om grunn-forhold for å kunne vurdere og planlegge aktuelle feltutbygginger offshore.

Les mer...

Offshore-fundamentering

NGI er ledende og gjør betydelig innstats i utviklingen av nye fundamentkonsepter for offshore konstruksjoner.

Les mer...

Petroleums-geomekanikk

Gjennom integrasjon av geologi, geofysikk og geomekanikk bidrar NGI til nye løsninger innen både produksjon og CO2 lagring.

Les mer...

Snøskred

NGI utvikler beregnings-modeller for snøskred, metoder for skredfarekart-legging og for skredvarsling og beredskap.

Les mer...

Vibrasjoner og jordskjelv

NGI har ekspertise til å redusere skade og ødeleggelser fra jordskjelv, og vibrasjoner fra tungtran-sport, industri og anlegg.

Les mer...

ISFOG 2015

NGI er arrangør for "3rd International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics" (ISFOG) 10-12 juni 2015 i Oslo.

Les mer...

Offshore vindturbiner

Vindturbiner er tradisjonelt blitt plassert på land, men i løpet av de siste årene er det blitt mer og mer vanlig å plassere turbiner til havs.

Les mer...

Geo-energi har potensiale i Norge

Berggrunnen i Norge inneholder mer energi enn de samlede norske olje- og gassreservene utenfor Norskekysten.

Les mer...

EM-teknologi på ekstreme dyp

Seismiske undersøkelser kan påvise reservoarer i undergrunnen, mens EM-teknologien avsløre hva reservoarene inneholder.

Les mer...

CO2-lagring gir bedre globalt klima

CO2-lagring i undergrunnen kan gi et viktig bidrag til å redusere de globale klima- endringene, men det trengs nye teknikker og metoder.

Les mer...

Miljøopprydding Oslo havn, Malmøykalven

Fjerningen av forurensede sedimenter fra Oslo havn og deponering ved Malmøy-kalven har gjort sjøbunnen renere enn på 100 år.

Les mer...

NGI ute i verden

Hvert år har NGI oppgaver i mer enn 25 land, og rundt en tredel av omsetningen kommer fra oppgaver utenfor Norge.

Les mer...

Skred og skredfare

Skred truer liv og verdier i Norge. Gjennom kunnskap, lovverk, tiltak og sikring får befolkningen en tryggere hverdag.

Les mer...

Kunder

Evnen til å kombinere spisskompetanse innen geofagene gjør oss i stand til å tilby et bredt tjenestespekter. NGIs ekspertise og erfaring fra utfordrende prosjekter, kombinert med utvikling av byggemetoder og beregningsverktøy, gir et unikt utgangspunkt for å levere banebrytende og optimale løsninger til kundene våre.

Forskere

NGI har ekspertise innen geofag og tilknyttede områder som mekanikk, dynamikk, anvendt matematikk, informasjonsteknologi, fysikk, kjemi, måleteknikk og elektronikk.

Studenter

NGI tilbyr praksis og sommerjobber for studenter. Du blir trukket inn i pågående prosjekter og vil ha mulig-heter til å arbeide med praktiske emner innen felt- og lab-arbeid eller mer teoretiske oppgaver. Opphold på NGI kan gi gode muligheter for prosjekt- og hoved-oppgave, og for en eventuell senere ansettelse.

Les mer på NGIs sider for studenter.

Jobbsøkere

NGI ønsker å tiltrekke seg kompetente fagfolk, både nyutdannete og erfarne. Vi har mange utfordrende oppdrag knyttet til rådgivning og forskning. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø. Arbeidet utføres både individuelt og i team. NGI har meget gode ordninger for kompetanse-utvikling, og tilbyr stipend for videreutdanning og studieopphold i utlandet for våre ansatte.

Media

Her finnes oversikt over organisasjonen og fyldig basis- og bakgrunnsinformasjon om oss. Blant annet pressemeldinger, bildegalleri, pressekontakter og nøkkeltall. Få melding om nyhetssaker, pressemeldinger, og nye filmer fra NGI og snoskred.no via Twitter.

Gå til NGIs sider for media

NGI ute i verden

NGI satser på å være aktiv internasjonalt innen alle våre fagområder, og omlag 30 prosent av NGIs arbeid er på prosjekter utenfor Norge.

NGIs datterselskap i Houston, NGI Inc., bidrar til forsterket kontakt med internasjonal olje- og gassbransje.

Gå til temasider om NGIs internasjonale aktivitet.